اسكي باز البرزي قهرمان مارپيچ بزرگ ايران شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اسكي بازان ايراني در جريان مسابقات بينالمللي لبنان به يــك مدال طلا و يك نقــره ديگر دســت پيدا كردنــد. در ادامه مســابقههاي بينالمللي اسكي لبنان، يك مدال طلا و نقره ديگر توســط دو نماينده ايران به دســت آمد. در اين مســابقات كه در بخش مارپيچ كوچك دنبال شد، حسين ساوه شمشكي به مدال طلا رسيد و محمد كيادربندســري با كســب مدال نقره نايب قهرمان شد. نماينده ازبكستان نيز بهعنوان سوم دست پيدا كرد.

رقابتهاي اسكي آلپاين مارپيچ بزرگ كه در سپيدان اســتان فارس برگزار شده بود با قهرماني اســكي باز البرزي به پايان رسيد. در اين رقابتها كه ديروز در پيست اسكي پولاد كف شهرستان سپيدان )حدود 90 كيلومتري شــمال غربي شيراز( برگزار شد، مهدي سولقاني از استان البرز به مقام قهرماني دســت يافت . در اين رشــته پويا ســاوه شمشــكي از تهران عنوان دوم را به خود اختصاص داد و بهنام كيا شمشكي هم از تهران بر سكوي سوم ايستاد.

ليگ برتر واليبال بانوان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.