ديدار سخت پيش روي سايپا

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

هفته سيزدهم ليگ برتر واليبال بانوان با اســتراحت ســرمايه و بازي سخت سايپا دنبال ميشــود. هفته ســيزدهم ليگ برتر واليبــال بانوان در حالي امروز )پنجشــنبه (برگزار ميشــود كه در ايــن هفته تنها دو بازي برگزار ميشــود. به ايــن ترتيب تيم ذوبآهن برابر تيم سايپا به ميدان ميرود. نتيجه اين بازي جايگاه تيم دانشــگاه آزاد را در جدول مســابقات تعيين ميكند. در صورتي كه نارنجيپوشــان سايپا برنده اين ديدار شــوند تيم دانشــگاه آزاد در جايگاه دوم جدول ردهبندي ليــگ قرار ميگيرد. در بــازي دوم اين هفته نيز دانشــگاه آزاد برابر تيم شهرداري تبريز به ميدان ميرود. در اين هفته از رقابتها تيم بانك ســرمايه استراحت دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.