خوشحالم که در يك ليگ قوي قهرمان شديم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم ووشــو پارسجنوبي با غلبــه بر پاس قوامين بهعنوان قهرماني ليگ برتر ووشــو دست يافت. ديدار نهايي ليگ برتر ووشو سه شنبه شب در آكادمي ووشــو برگزار شد و تيم پارسجنوبي بــا برتري 10 بر 3 مقابل پــاس قوامين به مقام قهرماني دست يافت. شــاگردان حسين اوجاقي با برتري در ديدار نهايي در ســومين حضورشان در ليگ برتر ووشــو به ســومين عنوان قهرماني خود دست يافتند. در ديدار ردهبندي نيز دانشگاه آزاد بــا برتري ۸ بر 5 مقابل شــهرداري دامغان در جايگاه ســوم قرار گرفت. نكته مهم اين ديدار خداحافظي سجاد عباسي عضو تيم دانشگاه آزاد و قهرمان ســابق جهان در سال ۲011 و دارنده نشــان برنز بازيهاي آسيايي گوانگژو و اينچئون بود. بعد از اين مســابقه و مشخص شدن چهره قهرمان، حســين اوجاقي، سرمربي تيم ووشوي پارس جنوبي از ســطح بــالاي رقابتهاي ليگ ميگويد : «بايد قبول كرد كه سطح ليگ ووشوي كشــور هر ســال بالاتر ميرود و تيمها نسبت به گذشــته با قدرت بيشــتري به ميــدان ميآيند. خوشــبختانه امســال با اينكه ســطح مسابقات خيلي بالا رفته بود اما با اين حال توانستيم براي سومين بار با پارس جنوبي قهرمان اين مسابقات شــويم .» او تاكيد ميدارد كــه تيمها نزديك هم بودند: «همانطور كه در مبارزه نيمهنهايي ديديم قوامين ناجا تنها با يك امتياز از ســد دانشگاهآزاد گذشت و فيناليست شد. در فينال هم تيم پارس جنوبي را تحت فشــار قرار داد ولي خوشــبختانه با نتيجه 11 بر ۲ توانســتيم بر آنها غلبه كنيم و بهعنوان قهرماني برســيم.» سرمربي تيم ووشوي پارس جنوبــي ادامه ميدهد: «تيــم پاس واقعا انســجام خوبي داشت اما شايد در بخش تالو نياز به تقويت داشته باشد. تيم ما نيز تمرينات خوبي را پشــت سر گذاشته بود و در طول ليگ توانست امتيازات خوبي را به دست بياورد. به هر صورت با لطف خدا و همت بچهها و البته حمايت مسوولان باشگاه توانستيم بار ديگر به اين عنوان برسيم». علي نژاد: از خداحافظي سجاد عباسي

خبر نداشتم رييس فدراســيون ووشــو ميگويد: «از تصميم عباســي بــراي خداحافظــي بياطلاع بودم اما او از ووشــوكاران با اخلاق كشور است و اميدوارم در ديگر بخشهاي زندگي نيز مانند فعاليت ورزشياش موفق باشد.» مهدي علينژاد در ارتباط با خداحافظي ســجاد عباســي كه از قهرمانان اين رشــته اســت، از دنياي قهرماني ميگويد: «سجاد عباســي از جمله ووشوكاران با اخلاقي است كه به نوعي جزو فرزندان دوران مديريت من در ووشــو به حســاب ميآيد. من هم از تصميــم او مطلع نبودم اما به هر صورت هميشــه اين رفــت و آمدها بــوده و اميدوارم عباسي در ديگر بخشهاي زندگي نيز همچون دوران فعاليت قهرمانياش در رشته ووشو موفق باشد.»

او ادامه ميدهد: «دوره قهرماني هر كسي بالاخره به پايان ميرسد و روزي بايد خداحافظي كند، حالا سجاد عباسي اين تصميم را گرفته و تنها بايد براي او آرزوي موفقيت داشته باشيم. او در ردههاي سني مختلف قهرمانيهاي خوبي را به دست آورده است.»

رييس فدراســيون ووشــو در مورد پايان ليــگ اين رشــته نيــز توضيحاتــي ميدهد: «خوشــبختانه بــا حضور تمــام قهرمانان ملي در تيمها امســال شــاهد مبارزات بسيار خوبي بوديم. واقعا امتيازات نزديك به هم بود و نتايج مســابقات حتي به يك امتياز هم كشيده شد. بــه طور مثال پاس ناجا با يك امتياز توانســت از ســد دانشــگاه آزاد بگذرد و به فينال برسد. حتي شــاهد بوديم شهرداري دامغان كه اولين حضورش را در ليگ تجربه ميكرد موفق شــد بهعنوان چهارمي دست پيدا كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.