قبلا هم ورودي رقابتهاي جهاني را داشتيم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

بعــد از انتخــاب دانشــور بــراي رقابتهــاي قهرمانــي جهــان، خســرو قمــري تاكيــد دارد كه بــراي او، اردو و مســابقه خارجي در نظر گرفته ميشود. رييس فدراسيون دوچرخه سواري با اشاره به دريافت ســهميه حضور يــك ركابزن پيســت رو در مســابقات قهرماني جهان هنگ كنگ ميگويد: «محمد دانشــور به دنبال دريافت امتيــازات مختلف و صعود در جــدول ردهبنــدي آســيا و جهان در بخش پيست موفق شد يك سهميه حضور در مســابقات قهرماني جهان را به دست آورد. ما براي راهيابي به بازيهاي المپيك ۲0۲0 نيازمند دريافت سهميه حضور در مسابقات قهرماني جهان هستيم.

روال در دوچرخه ســواري پيست بر اين اســت كه پس از كسب امتيازات لازم در مسابقات و كاپهاي آسيايي ورزشكار ميتوانــد ســهميه حضــور در كاپهاي جهاني و مســابقات قهرماني جهان را به دست آورد و پس از آن با دريافت امتيازات لازم از حضور در مسابقات جهاني شانس كسب سهميه حضور در المپيك را كسب كند. ما ورودي مسابقات جهاني در بخش پيســت را قبلا نيز گرفته ايم. جواز حضور ركابزنــان پيش از اين در ســالهاي قبل بــراي كلمبيا و انگليس دريافت شــد اما در نهايت نتوانستيم ســهميه شركت در المپيــك ۲01۶ را در بخش پيســت به دست آوريم.»

او ادامه ميدهد: «ايــن بار نيز براي دومين بار موفق به كســب سهميه حضور دوچرخه ســوارمان در مسابقات قهرماني جهان پيست شده ايم. غير از ما نيز در اين ماده ورزشــكاران هنگ كنگ و قزاقستان اين سهميه را گرفته اند.»

از سوي سازمان قهرمانان ملي ورزش ایران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.