اهواز از امروز ميزبان ميهمانان جام فجر

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

دوميــن دوره رقابتهاي بينالمللي جام فجــر از فردا به طور رســمي در اهواز آغاز ميشود. اين رقابتها سال گذشته براي اولين بار برگزار شــد كه گزينشي بازيهاي المپيك ريو بود و حالا امسال دومين دوره اين رقابتها در شــهر اهواز برگزار خواهد شــد. براي حضور در اين رقابتها 1۸ تيم اعلام آمادگي كردهاند كه ورود تيمها به شهر ميزبان مسابقات امروز است.

در بين كشورهاي علاقهمند به حضور در اين رقابتها قرار است كه تيم ملي وزنهبرداري آمريكا هم حضور داشته باشد. البته با توجه به زمان و كيفيت رقابتها، تيم ملي وزنهبرداري ايران با نفرات جوان خود شركت خواهد كرد تا ميداني براي كسب تجربه آنها باشد. تيم ملي وزنهبرداري ايران تصميم دارد با توجه به اينكه ســال اول بعد از بازيهاي المپيك را پشــت سر ميگذارد، تغييراتي را در تركيب اصلــي خود به وجود بياورد. جايگزين كــردن نفرات جوان به جاي ســتارهها و با تجربهها كاري است كه بايد به مرور زمان انجام شود بــه همين دليل تيم ملي كادر فني وزنهبرداري ايران در تلاش براي ساختن يك تيم جديد است. البته برخي از كشورها همچون روسيه، چين، قزاقســتان و ارمنســتان اين روزها با پديده دوپينگ درگير هستند و به همين دليل در جام فجر غايب هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.