سامان بلاغي قهرمان برتر اخلاق شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

سامان بلاغي پارالمپين و عضو تيم ملي بسكتبال با ويلچر كشورمان در مسابقات پارالمپيك ريو ۲01۶ و پكن ۲00۸ از سوي سازمان قهرمانان ملي ورزش ايران به عنوان يكي از قهرمانان برتر اخلاق سال ۹5 معرفي شد. سازمان قهرمانان ملي ورزش ايران با هدف احياي شــاخصههاي اصيل ورزشكاري و الگوسازي مناســب براي جامعه جوان و تجلي فرهنگ اخلاق مداري در جامعه ورزش كشــور قهرمانان و ورزشــكاران برتر اخلاق ســال نود و پنــج را در پنجاه رشــته تخصصي انتخاب و معرفي نمود. از قهرمانان برتر اخلاق ســال نود و پنج در يادواره سرلشگر شهيد سرافراز مهدي باكري و با حضور بزرگان ورزش، مفاخر كشور، مسوولان كشوري و لشكري تجليل خواهد شد. در فهرست برترينهاي اخلاق ورزش كشور كه از ســوي ســازمان قهرمانان ملي ورزش ايران اعلام شده است، ســيدرضا يزداني )خواننده(، كامبيز ديرباز )بازيگر(، پوريا پورســرخ )بازيگر( به دليل شــركت مداوم در امور خيريه ورزشي و داشتن اخلاق برتر ورزشي در جامعه به عنوان ورزشكار هنرمند برتر معرفي شدهاند.

براي آمادگي حضور در مسابقات جهاني 2017 پرتغال

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.