رييس جديد كميته بينالمللي پارالمپيك شهريور انتخاب ميشود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

فرآيند نامزدي براي انتخابات رييــس و اعضــاي هيات رييســه كميتــه بينالمللــي پارالمپيــك بــراي دوره ۲017 تــا ۲0۲1 ار روز سه شنبه آغاز شــد. انتخابات كميتــه بينالمللــي پارالمپيك در ماه ســپتامبر در ابوظبــي امارات متحــده عربي برگزار خواهد شــد. اين انتخابــات از آنجايي كه كميته بينالمللــي پارالمپيــك ســومين رييس خود را در ۲۸ ســال گذشته ميشناسد، تاريخي خواهد بود.

سر فيليپ كريون رييس حال حاضر كميته بينالمللي پارالمپيك، چون دوران حضــورش در كميته بينالمللــي پارالمپيك بــه پايان رسيده بايد از اين سمت كنار برود.او از سال ۲001 )چهار دوره( بهعنوان رييس IPC فعاليت ميكند.علاوه بر انتخاب رييس كميته بينالمللي پارالمپيــك، انتخاب نايب رييس و 10 عضو هيات رييسه هم از سوي اعضاي كميتــه بينالمللي برگزار ميشود.

اعضــاي كميتــه بينالمللي شــامل كميتههــاي ملــي، فدراســيونهاي بينالمللــي و سازمانهاي بينالمللي ورزش براي معلولان ميشود.

در هيات رييسه فعلي كميته بينالمللي پارالمپيك ۶ پارالمپين حضور دارند. فقط كساني ميتوانند در ايــن انتخابات نامزد شــوند كه كميتههــاي ملي آنها در شــرايط خوبي قرار داشته باشند و هر كشور ميتوانــد يك نامزد بــراي رييس، نايب رييس و عضو هيات رييســه معرفي كند.

تاريخ پايــان معرفي نامزدها هفتم ژوئن مصــادف با 17 خرداد اســت و طبــق قوانيــن و مقررات كميته بينالمللي پارالمپيك شرايط نامزدها بررســي ميشود. انتخابات كميتــه بينالمللــي پارالمپيك در روزهــاي 17 و 1۸ شــهريور در ابوظبي امارات برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.