قهرمان سوپرليگ کاراته بانوان امروز معرفي ميشود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

هفته پاياني ســوپر ليگ كاراته بانوان امروز )پنجشنبه 1۹ اســفند ماه( در ســالن شــهيد كبكانيان تهران برگزار ميشود.

اين رقابتها در شــرايطي برگزار ميشود كه تيمهاي دانشگاه آزاد و پيام نور فارس از گروه اول بهعنوان تيمهاي اول و دوم بــه مرحله نيمه نهايــي صعود كردهاند و از گروه دوم هم تيم مقاومت بسيج بهعنوان تيم نخست به دور نيمه نهايي راه يافته است و تكليف تيم دوم راه يافته اين گروه به دور نيمه نهايي هم امروز مشخص ميشود.

در نيمه نهايي تيم دانشگاه آزاد صدرنشين گروه يك به مصاف تيم دوم گروه ۲ خواهد رفت.

در همين مرحله مقاومت بسيج با پيام نور فارس ديدار ميكنــد كه پس از انجام مبارزات نيمه نهايي، ۲ تيم صعود كننده به ديدار فينال مشــخص ميشوند و با رقابت اين دو تيم، تكليف قهرمان رقابتهاي امســال مشخص ميشود. با توجــه به معرفي كادر فني بانــوان، مربيان براي نظارت بر عملكــرد بازيكناني كه مد نظر دارند، ايــن رقابتها را زير نظر ميگيرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.