تيم ملي فوتسال افراد باهوش ميانه به اردو می رود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

چهارمين مرحله از تمرينات تيم ملي فوتســال افــراد با هوش ميانه ID() برگزار ميشــود. مليپوشــان تيم فوتســال افراد با هوش ميانه براي شركت در چهارمين مرحله تمرينات به اردو فراخوانده شــدند. اين تمرينات به منظور آماده ســازي حضور مليپوشان در مســابقات جهاني ۲017 پرتغال تدارك ديده شده كه فروردين ماه ســال جاري برگزار ميشــود. محمدرضا تخشا )گلستان(، علي مخطوط، بهزاد اماني، محســن دولتي )اردبيل(، نصرت كاشففر، قدرت كاشففر )تهران(، مهدي مولاياري )قم(، حميدرضا صالح، محســن سبكتكين )اصفهان(، قادر آلناصر، عبدالعلي غافل بريهي )خوزســتان( ورزشكاران دعوت شده به اين اردو هســتند كه ۲0 اســفند ماه وارد تهران، محل برگزاري تمرينات ميشــوند. مليپوشــان تيم فوتســال افراد با هــوش ميانه، ۲0 فروردين براي شــركت در مسابقات جهاني راهي پرتقال خواهند شد. ايران تاكنون در دو دوره حضورش در اين مسابقات موفق به كسب يك عنوان قهرماني و يك عنوان سومي شده است.

ليگ برتر واليبال نشسته به ایستگاه پایاني رسيد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.