17 بازيكن در اردوي تيم ملي كبدي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

– – –

سومين اردوي آماده سازي تيم ملي كبدي مردان با دعوت از 17 بازيكن در استان گلستان برگزار ميشود. اين اردو از امروز )1۹ اسفند( آغاز ميشود و به مدت ۹ روز در خانه كبدي اســتان گلستان دنبال ميشود. غلامعباس كروكي، سعيد غفاري، فرهاد رحيمي، عماد صداقت نيا، محمد امين نصرتي، اميرحسين محمد ملكي، محمداسماعيل نبيبخش، سليمان پهلواني، معراج شيخ، محمد نوري، محمد تقي پايين محلي، هادي حاجيلري، ابوذر مهاجر، محســن مقصودلو، محمد ملاك، محمد اسماعيل مقصودلو و هادي تاجيك، مليپوشاني هستند كه به اين اردو دعوت شدهاند و قرار است زير نظر كيوال چاند سوتار، سرمربي تيم ملي، تمرينات خود را دنبال كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.