تركيب جديد روسها براي مسابقات تركيه

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

حذف سلطانوف از حضور در مسابقات یاشاردوغو

تيم كشــتي آزاد روسيه براي مســابقات بينالمللي ياشاردوغو تركيه با تركيب جديدي وارد ميدان ميشــود. آناتولي مارگيف كه قرار اســت تيم منتخب روسيه را در رقابتهاي بينالمللي جام ياشــاردوغو همراهي كند اعلام كرد، سوسلان رامونوف قهرمان جهان و المپيك هنوز به آمادگي ايدهآل نرسيده است و به همين دليل هم در جام ياشاردوغو كشتي نخواهد گرفت، همچنين جمال اوتار سلطانوف قهرمان المپيك لنــدن هم به دليل نمايش ضعيف در رقابتهاي جام جهاني ۲017 از تركيب اعزامي كنار گذاشته شد اما ماگومد رسول حاجي ماگومدوف قهرمان سال ۲015 جهان بعد از پشت سر گذاشــتن دوران نقاهت و دوري ۲0 ماهه از ميادين مهم؛ در جام ياشار دوغو كشتي خواهد گرفت.

ردهبندي برترین آزادكاران جهان در ماه جدید ميلادي اعلام شد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.