دانشور سهميه رقابتهاي قهرماني جهان را گرفت

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ركابزن تيــم ملي دوچرخه ســواري ايران موفق شد سهميه رقابتهاي قهرماني جهان را كسب كند. با توجه به كسب نتايج قابل قبول توســط محمد دانشــور ركابزن تيم ملي ايران و قهرمان آســيا در ميادين بينالمللي در ســال ۲01۶ و ۲017، ايران موفق به كسب يك ســهميه براي شركت در مسابقات قهرماني جهان سال ۲017 در هنگ كنگ شــد. قاره آسيا از مجموع ۲5 سهميه در رشــته يك كيلومتر رقابتهاي قهرماني جهان تنها 3 سهميه كسب كرده كه يك ســهميه آن را ايران توسط دانشور گرفته اســت. هنگ كنگ و قزاقســتان دو سهميه ديگر آسيا را كسب كرده اند.

قمري: براي دانشور برنامه ویژهاي در نظر ميگيریم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.