اروميه، آبادان و تبريز ميزبانان هفته آخر

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ليگ برتر واليبال نشســته سال ۹5 با برگزاري سه ديدار در هفته هفتم از دور برگشــت، به كار خود پايان ميدهد. بــا توجه به برنامه ريزي انجمن واليبال معلولين و حضور ســه تيم اول در تبريز، پس از برگزاري ديدار سوم كه بين تيمهاي گســترش فولاد تبريز و ذوب آهن اصفهان برگزار ميشود، مراســم اختتاميه و اهداي كاپ و مدال بــه تيمهاي برتر با حضور جمعي از مسوولان فدراســيون و انجمن واليبال انجام خواهد شد. مسابقات اين هفته روز پنج شنبه، 1۹ اسفند، برگزار ميشود. ساعت 11: شهرداري اروميه بهزيستي مازندران )ميزبان اروميه( ساعت 15: پالايش نفت آبادان روان كارهاي گلستان )ميزبان آبادان( ساعت 15: گسترش فولاد تبريز ذوب آهن اصفهان )ميزبان تبريز(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.