آخرين اردوی كشتی فرنگي براي جام جهاني

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مرحله پاياني اردوي تيم ملي كشــتي فرنگي براي حضــور در رقابتهاي جام جهاني آبادان، روزهاي 1۶ تا ۲۶ اســفندماه در خانه كشــتي تهران برگزار ميشود. تيم ملي كشــتي فرنگي براي حضور در مسابقات جام جهاني آماده ميشود كه براي اين اردو علي اشكاني ســرمربي اين تيم ۲1 كشتيگير را به اردو دعوت كرده است. سي و ششمين دوره رقابتهاي جام جهاني كشتي فرنگي در سال ۲017 با حضور ۸ تيم برتر دنيا روزهاي ۲۶ و ۲7 اسفندماه در سالن كوثر شهر آبادان برگزار ميشود.

اقدام قابل تقدیر آبادانيها

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.