آغاز اردوي آزاد كاران از 20 اسفند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مرحله دوم اردوي تيم ملي كشــتي آزاد روزهاي ۲0 تا ۲7 اســفندماه در خانه كشــتي تهران برگزار ميشــود. محمد طلايي براي اين مرحله از اردو اســامي ۴0 كشتيگير را اعلام كرده است. در اين مرحله از اردو هم اسامي جالب توجهي در بين نفرات دعوت شــده به اردو ديده ميشود كه شايد توجيه كادر فني در دعوت از اين نفرات استفاده از كشــتيگيران جوان باشد. البته بر خلاف اظهارات قبلي باز هم نام محمد جواد ابراهيمي در بين نفرات دعوت شده به اردو ديده نميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.