20 اسفند، اولين دوره رقابتهاي چوگان بانوان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اولين دوره رقابتهاي چوگان بانوان جام نوروز ۲0 اسفندماه در باشگاه قصر فيروزه برگزار ميشــود. اولين دوره رقابتهاي چوگان بانوان جام نوروز )جمعه ۲0 اســفندماه ( ساعت 11 در زمين مانژ باشگاه چوگان قصر فيروزه برگزار ميشود. تماشاي اين رقابتها براي عموم آزاد و رايگان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.