همشيك: خوردن دو گل با يك شكل خجالت آور بود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان - بن هيوارد ‪Ben Hayward‬

اين چيزي نيست كه بتوان آموخت. بعضي بازيكنان در بازيهاي بزرگ افت ميكنند و بعضي ديگــر اوج ميگيرند، عدهاي هــم هســتند كه هميشــه در مهمترين زمان ميدرخشند و هيچ كس در ايــن زمينه بهتر از ســرخيو راموس نيســت. مدافع تيــم ملي اســپانيا، در وقتهاي تلف شده ديدار با اتلتيكومادريد در ليسبون، رئال را از شكست فينال سه ســال قبل نجات داد؛ همين گل بازي را به وقت اضافه كشــاند و لا دســيما را به ارمغان آورد. در راه رســيدن به فينال او گل اول بــازي در پيروزي مشــهور 4 بر صفر رئال در زميــن بايرن مونيخ را زده بود.

دوبــاره در ســن ســيرو هــم به اتلتيكومادريــد گل زد و يكــي از پنالتيهاي آخر بازي هم به او سپرده شد كه كارش را درســت انجام داد. در حالي كه كريستيانو رونالدو در مرحله گروهي ليگ قهرمانان معمــولا آمار خوبي دارد امــا در مراحل بعد اين ســرخيو راموس است كه تيم را نجات ميدهد مثل بازي برگشــت برابر ناپولي. رئــال بعد از يك نيمه اول افتضــاح از ميزبان خود عقب افتــاد و تيم ايتاليايي بــا يك گل ديگر صعود ميكرد اما اوايل نيمه دوم راموس يك گل زد كه قصــر روياهاي ناپولي را فــرو ريخت و دقايقي بعد گل ديگري زد هرچند بعدا به نام دريس مرتنز و گل به خودي ثبت شد.

هفت گل آخــر او در ليگ قهرمانان همه در مراحل حذفي بوده و مشاركتش در يكي از سخت ترين ورزشگاههاي اروپا و حتي جهــان براي رئــال حياتي بود. فقط منحصر به ليگ قهرمانان نميشود، رامــوس در نيمــه نهايــي و فينال جام جهاني باشگاههاي سال 2014 گل زد تا رئال يك جام ديگر بگيرد، در ســوپرجام اروپا مقابل ســويا هم يك گل ديرهنگام زد تا بازي به وقت اضافه بكشــد و دوباره جام به رئال برسد.

در لاليــگا، گاهي در دفاع اشــتباه كرده اما آن طــرف ميدان جبران كرده. در آخرين دقيقه ال كلاسيكو در نوكمپ بــا گل او بود كه رئال از باخت گريخت و در برد 3 بر 2 مقابل دپورتيوولاكرونيا هم يك بار ديگر اين كار را كرد و درخشش او ادامه دارد. پيروزي رئال برابر ناپولي در مجموع با نتيجــه 6 بر 2 نتيجه قاطعي به نظر ميرسد اما داســتان به همينجا ختم نميشود. مداخله راموس همه چيز را عوض كرد و قطعا نميتوان نام بهتري براي بازيهاي بزرگ از ســرخيو راموس پيدا كرد.

كاپيتان ناپولي از اينكه تيمش دو گل مشابه را در ديدار برابر رئالمادريد دريافت كرد ناراحت اســت البتــه او تاكيد كرد كه ناپولي ســربلند حذف شد. مارك همشيك بعد از بازي گفت: «در نيمه نخســت بسيار خوب ظاهر شديم و نشــان داديم كه توان شكســت دادن رئال مادريد و صعود به دور بعد را داريم اما متاسفانه در نهايت اين رئال بود كه به دور بعد صعود كرد.» او ادامه داد: «خوردن دو گل با يك شــكل خجالت آور بــود. اين تنها نقطه منفــي نمايش ما برابر رئال مادريد بود. با وجود آنكه حذف شديم اما بايد بگويم كه ســربلند هســتيم. بازي خوبــي را به نمايش گذاشــتيم هر چند در نهايت ناكام بوديــم. ديگر بايد اين ديدار را فراموش كرد و روي رقابتهاي ســري آ و جام حذفي تمركز كرد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.