ستايش ويدال از سامپائولي

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

مائوريتسيو ســاري مربي ناپولي با وجود شكست از رئال مادريد از آينده تيمش هيجان زده بود و اينكه توانســتهاند 55 دقيقه بر رئال مادريد مســلط باشــند. او گفــت: «ما به اين احساس رســيديم كه فاصله زيادي با تيمهاي بزرگ اروپا نداريم، ما 55 دقيقه بر بهترين تيم جهان مســلط بوديم. اگر بتوانيم رشد كنيم، فيزيكيتر بازي كنيم، آن موقع ميتوانيم حتي در اين ســطح هم رقابت كنيم و موفق باشيم. اين تيم جوان است، آينده درخشاني در پيش دارد. اين گام آخر ســخت ترين است اما من حس ميكنم كه ما ميتوانيم. رئال مادريد تيم بسيار قدرتمندي است، شما به شانس زيادي نيــاز داريد تا در اين بازي شانســتان را حفظ كنيد و اگر كمي خوش شانســي آورده بوديم و ضربه مرتنز به تيــرك نميخورد و گل دوم را زده بوديــم، همه چيز فــرق ميكرد. به هر حال بازي مقابل قهرمان اروپا و جهان آســان نيست اما 55 دقيقه برتري نسبت به آنها ما را براي آينده اميدوار ميكند. ما يك تيم قدبلند نيســتيم و تيمي كه از نظــر فيزيكي خودش را تحميل كند و وقتي چنين شــرايطي است شما ميتوانيد به كناري زده شويد بدون اينكه خطايي صورت گرفته باشــد. اگر بازيكناني با اين كيفيت تكنيكي كه ما داريم، قدرت بدني بالا هم داشته باشــند، آن موقع 120 ميليون يــورو ميارزند. اگر بازي را نگاه و تلخي نتيجه را فراموش كنيــم، دلايلي براي خوشــبيني نســبت به آينده هســت.» مارك هامشــيك كاپيتان اهل اسلواكي ناپولي هم گفت: «حيف شــد كه روي ضربات شــروع مجــدد دو گل خورديم اما ما ســربلند ليگ قهرمانان را ترك ميكنيــم. ما در نيمه اول ثابــت كرديم كه با يكي از بهترين تيمهاي جهان ميتوانيم برابري كنيــم. ما ميتوانيم با بهترينها رقابت كنيم و اين تازه شروع كار است. حالا بايد روي سري A و جــام حذفي تمركز كنيم، از همين امروز به فكر بازي با كروتونه هستيم.» ليگ، امتياز گرفتهاند. درك نوويتســكي كــه پيش از اين اعلام كرده بود تا 2 ســال ديگر در بازي خواهد كرد، شانس عبور از ركورد چمبرلين را نيز دارد. ستاره شــيليايي بايرن مونيخ به ستايش از خورخه سامپائولي پرداخت و او را گزينه مناســبي براي هدايت بارســلونا دانست.

لوئيس انريكه آخرين فصل حضور خود در بارسلونا را پشت ســر ميگذارد، اين در حالي است كه هنوز جانشين او انتخاب نشده است.

گمانهزنيهــاي زيادي دربــاره جايگزين انريكــه وجــود دارد. يكــي از گزينههايي كه هواداران بارســلونا علاقه زيادي براي بر عهده گرفتن هدايــت تيم محبوب آنها دارند خورخه سامپائولي، سرمربي سويا است.

آرتورو ويدال كه در تيم ملي شيلي شاگرد سامپائولي بود به ســتايش از اين مربي بزرگ پرداخت و گفت: «ســامپائولي توان مربيگري در هر تيمي را دارد. او بســيار خوب و با كيفيت اســت و در تيم ملي شيلي و سويا نشان داده كه چه مربي بزرگي است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.