انتقاد رونالدو از دفاع رئال

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

زيــن الدين زيدان اعتــراف كرد تيمش در نيمــه اول بــازي ضعيفي انجــام داده اما گفت پيروزي و صعود اســت كه اهميت دارد. زيدان گفت: «مــا 3 بر يك برديم و اين مهم اســت. فكر نميكنم ما خوش شانس بوديم، اصلا خوش شانســي در فوتبال وجود ندارد. بايــد روي نكات مثبت تاكيــد كنيم و اينكه ما در نيمه دوم خيلي بهتر بازي كرديم. رئال مادريــد در نيمه اول خيلــي به زحمت افتاد بخصوص اوايــل نيمه چون طبق برنامه بازي نكرديم و بازي در اين ورزشــگاه واقعا سخت اســت. آنها ابتكار عمل را به دســت گرفتند، فشــار زيادي روي ما آوردند و خيلي توپها را از مــا دزديدند اما نيمــه دوم متفاوت بود و ما بيشــتر در نيمه آنها بازي كرديم.» اين مربي 44 ساله فرانسوي همچنين گفت هيچ رازي پشت حرفهاي بين دو نيمه او نيست: «از اين حرف زديم كه بايد تغيير كنيم چون كار را براي خودمان ســخت كردهايم، اينكه بايد پرس را از زمين آنها آغاز كنيم و ارتباط بهتري بين خطوط داشته باشيم. ما در نيمه

گلزني در 47 بازي پياپي

اول هم شــانس گلزني داشتيم و خوشحاليم كــه راموس با ضربه ســرش مــا را به بازي برگردانــد. كرنر و ضربات شــروع مجدد هم بخشي از فوتبال هســتند مثل اينكه فوتبال 90 دقيقه اســت.» از او ســوال شد كه گرت

رئال به ركورد بنفيكا رسيد رئال مادريد با ركورد بنفيكا كه در سال 1965 توانست در 47 بازي متوالي گل بزند، برابر شد.

آخرين ديداري كه سفيدپوشــان نتوانســتند در آن گل بزنند، بازي هفتم ارديبهشت برابر منچسترسيتي در نيمه نهايي فصل قبل ليگ قهرمانان اروپا بود. از آن روز 315 روز گذشته و رئال در تمام 47 بازي توانسته گل بزند. غول پرتغالي اين ركورد را در 406 روز به دســت آورد. رئال اميدوار است حالا كه فصل وارد مهمترين بخش خود شده به گلزنيهايش ادامه دهد البته بيــل در ناكامي تيمش موثر بــوده اما زيدان نخواست بازيكني را به اين خاطر نشان كند: «موافق نيستم كه بيل در كار دفاعي ناموفق بود چــون همه بازيكنــان در ابتداي بازي با مشكل مواجه بودند ». تا رسيدن به ركورد بايرن مونيخ كه در فصل 2013-2012 در 63 بازي متوالي گل زد، فاصله زيادي دارد؛ بايرن آن فصل ســه گانه را برد.

اما يكي از نقاط نگران كننده براي زين الدين زيدان ناتواني تيمش در ثبت كلين شيت است. رئال مادريد در 42 بازي آخر خود 33 بار گل خورده و كيلور ناباس و كيكو كاســيا تنها 9 بار مانع از فروريختن دروازه شــان شــدند. بهعنوان مثال، رئال در ليگ قهرمانان در تمام بازيهايش گل خورده.

كريســتيانو رونالدو هيچ وقت احساســات خود را پنهان نميكند و در ايــن ديدار هم به شــدت از نمايش نيمــه اول هم تيميهايش انتقاد كرد. هنگامــي كه بازيكنان رئــال مادريد قصــد ورود به زمين براي شــروع نيمه دوم را داشتند، او به مارســلو گفت: «ما نميدانيم چطور دفاع كنيم.» صحبتهاي او را دوربين شبكه «چمپيونز توتال» گرفته اما صدا واضح نبوده تا جواب مدافع برزيلي مشــخص شــود اما احتمالا او هــم از عملكرد هجومي تيم رضايتي نداشته.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.