ركوردشكني نوويتسكي

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

ســنتر آلماني تيم بســكتبال دالاس موريكس از مــرز 30 هزار امتياز در ليگ بســكتبال حرفهاي آمريكا گذشــت. تيم دالاس موريكس در ليگ بســكتبال حرفهاي آمريكا با 25 امتياز و 11 ريباند درك نوويتسكي، بازيكن آلماني خود مقابل لسآنجلس ليكرز به پيروزي رسيد. به اين ترتيب، نوويتسكي در هجدهمين ســال حضور خود در NBA توانســت اولين بازيكن خارجي شــود كه از مرز 30 هزار امتياز عبــور ميكند )30 هــزار و 5 امتياز( و جزو 6 بازيكن تاريخ NBA لقــب بگيرد كه بيش از 30 هزار امتياز در ليگ كسب كردهاند.

كريم عبدالجبار بــا 38387 امتياز، كارل مالون بــا 36928 امتيــاز، كوبــي برايانت با 33643 امتيــاز، مايكل جــوردن با 32292 و ويلت چمبرلين بــا 31419 امتياز، 5 بازيكني هســتند كه بيش از ســنتر آلماني دالاس در NBA

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.