رانيري در فيورنتينا؟

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

ســرمربي اخراجــي تيــم فوتبــال لسترسيتي به زودي به خانه تيم قديمياش برميگــردد. كلوديو رانيري كــه دو هفته پيــش از تيــم فوتبال لسترســيتي اخراج شد، شنبه شب به ورزشگاه آرتميو فرانكي بازخواهد گشت.

مسوولان باشــگاه فيورنتينا، سرمربي پيشين خود را به مناسبت نودمين سالگرد تأســيس اين باشــگاه دعــوت كردهاند تا در فلورانــس از نزديــك نظارهگــر جدال بنفشپوشان برابر كالياري باشد.

رانيــري 65 ســاله جــزو مهمترين سرمربيان تاريخ باشگاه فيورنتينا محسوب ميشــود چرا كه با اين تيــم موفقيتهاي فراواني كسب كرده است. او در اولين فصل مربيگرياش در فلورانــس )94- ،)1993 فيورنتينا را به دســته اول فوتبــال ايتاليا رساند. همچنين او با بازيكناني با استعداد ماننــد گابريــل باتيســتوتا و مانوئل روي كاستا، ســال 1996 موفق به كسب عنوان قهرماني جام حذفي و سوپرجام ايتاليا شد. دعوت از رانيري براي تماشــاي بازي شنبه شــب فيورنتينا در حالي است كه شايعاتي درباره احتمــال بركناري ســرمربي فعلي بنفشپوشان فلورانس، پائولو سوسا شنيده ميشــود. در حالي كه بازگشت رانيري به اين تيم بعيد به نظر ميرسد، نشريه كوريره دلو اســپورت گزارش كرده است كه دعوت شــدن او به خانه فيورنتينــا فرصت خوبي برايش فراهــم ميكند تا با پانتالئو كورينو، مدير ورزشي اين باشگاه مذاكره كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.