آلگري قرارداد جديد 4 ساله ميخواهد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

ماسيميليانو آلگري كه عملكرد خوبش در يوونتوس ســبب شــده تا مــورد توجه باشگاههاي مطرح اروپايي از جمله بارسلونا و آرســنال قرار بگيرد، تمايل به ماندن در يوونتــوس دارد و خواهان ارائه پيشــنهاد تمديد قرارداد از سوي اين باشگاه با شرايط بهتري است.

روزنامــه ايتاليايي «ايل تمپو» گزارش داد، آلگري از سران باشگاه يوونتوس براي تمديد قراردادش درخواســت قرارداد چهار ساله جديدي با دستمزد ساليانه 5 ميليون يورويي كرده است و همچنين خواهان اين شده كه در مورد مسائل تيم نيز اختيار تام داشته باشد.

در حالــي كه قــرارداد فعلي آلگري با يوونتــوس تا تابســتان 2018 اعتبار دارد، «ايل تمپو» مدعي شــد كه آلگري تا پايان ماه مارس )11 فروردين( به ســران باشگاه يوونتوس فرصت داده تا پاسخ پيشنهاد وي را بدهند.

يوونتــوس با اين مربي 49 ســاله، دو بار فاتح ســري آ ايتاليا شده و دو قهرماني در جــام حذفي ايتاليا و يــك قهرماني در ســوپرجام ايتاليا را نيز تجربه كرده است. تيــم تحت هدايت وي در فصل 2014-15 ليگ قهرمانان اروپا هم تا فينال پيش رفت، هرچند از قهرماني بازماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.