يوفا گل دوم راموس را گرفت

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

يوفا تصميم گرفت گل دوم سرخيو رامــوس را به نام دريــس مرتنز و گل به خــودي ثبت كند. از نظــر اتحاديه فوتبال اروپــا، اثرگذاري مهاجم بلژيكي روي ضربه راموس كاملا موثر بوده و به همين دليل به نام او ثبت شــده. مدافع رئال مادريد گفت: «لعنت! نگذاشــتند دبل من كامل شود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.