بنزما: از انتقادها ناراحت نميشويم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

مهاجــم فرانســوي رئــال مادريد به انتقادهايــي كه از مثلث خط حمله اين تيم اســپانيايي ميشود واكنش نشــان داد. او تاكيد كرد كه به انتقادات توجه نميكند.

كريــم بنزمــا بعــد از بــازي گفت: «نميدانــم چرا بعضــي به انتقــاد از من، رونالدو و گرت بيل ميپردازند. اين انتقادها باعث نميشــود تا تمركز مــا به هم ريخته شود. با جديت به كار خود ادامه ميدهيم.» او ادامه داد: «الان زمان انتقاد كردن نيست. نهايت تــلاش خود را بــه كار ميگيريم تا رئال مادريد پيروز شود. پيروزي رئال براي ما مهمتر از هر چيزي اســت و دليلي ندارد كه از اين انتقادها ناراحت شويم.»

بنزمــا درباره راموس گفــت: «راموس بازيكن بزرگي است و راه دروازه حريفان را به خوبي بلد اســت. بسيار خوشحاليم كه او توانســت دو گل به ثمر رساند تا زمينهساز صعود رئال به جمع هشت تيم باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.