مارسلو: بازي آسان در ليگ قهرمانان اروپا وجود ندارد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

مدافــع رئــال مادريد اعــلام كرد كه بازيكنان و كادرفني نســبت به انتقادها بي توجه هستند. مارسلو پس از بازي با ناپولي گفت: «بازي آســان در ليگ قهرمانان اروپا وجــود نــدارد. در بين دو نيمــه صحبت و ضعفهايمان را بر طرف كرديم.» ســرخيو راموس در اين بازي دو گل به ثمر رساند كه يوفا يكي از گلها را به نام مدافع اسپانيايي ثبت نكرد. مارســلو درباره عملكرد راموس اظهــار كرد: «او يك جنگجو اســت. خيلي تلاش ميكند و شايســته گلزني بود. پس از گلزني خوشــحالتر خواهد بود.» مدافع برزيلي درباره انتقاد از مثلث خط حمله تيم گفت: «انتقادها را از يك گوش ميشنويم و از گوش ديگر خارج ميكنيم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.