پانصدمين بازي اروپايي رئال

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

بــازي رئال مادريد با ناپولــي پانصدمين بازي پرافتخارتريــن تيم اروپا در رقابتهــاي مختلف قارهاي بود كه شــامل ليگ قهرمانان، جام باشــگاهها، جام برندگان جام و جام يوفا ميشــود. 405 بازي رئال در بالاترين سطح بوده و براي درك ارزش اين آمار فوق العاده از رئال، يادآوري اين نكته جالب اســت كه تيم دوم، بايرن مونيخ با 86 بازي كمتر در رده دوم قرار دارد. در اين 405 بازي، 241 پيروزي، 72 تساوي و 92 باخت و البته 11 قهرماني همراه بوده. در جام برندگان جام كه ديگر وجود ندارد، 16 برد، 9 تساوي و 6 باخت در 31 بازي رئال به دست آمده. در 64 بازي در جام يوفا هم 33 برد، 10 تساوي و 21 باخت ثبت شده.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.