زلاتان ۳ بازي محروم شد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

اتحاديــه فوتبال انگليــس زلاتان ابراهيموويچ را 3 جلســه از همراهي منچســتريونايتد محروم كرد. او و مينگس، بازيكــن بورنموث در دو صحنه مجزا با يكديگر درگير شــدند كه در يكي از آنها ابتدا بازيكن بورنموث ســر زلاتان را لگد كرد و ســپس مهاجم سوئدي در نبردي هوايي با آرنج ضربهاي به صورت مينگس زد. ايبرا با اين محروميت بازيهاي منچستريونايتد مقابل چلســي )در مرحله يكچهــارم نهايي جام حذفي انگليــس( و ميدلزبورو و وستبرومويچ )هر دو در ليگ برتر( را از دست داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.