ونگر: قضاوت داور افتضاح بود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان - مارك اوگدن ‪Mark Ogden‬

نتيجه بازي رفت براي بازي برگشت تيمهاي آرســنال و بايرن مونيخ در مرحله يك هشتم نهايي ليگ قهرمانان اروپا تكرار شد تا توپچيها با قبول باخت 10 بر 2 در مجموع دو بازي، از گردونه رقابتها حذف شوند.

آرســنال بازي برگشت را در حالي در خانه بــا نتيجه 5 بر يك باخــت كه داور يوناني مســابقه تاسوس ســيديروپولوس، در دقيقــه 54 تصميمي گرفت كه جريان بازي را كامــلاً عوض و راه را براي پيروزي باوارياييها هموار كــرد. او نه تنها برخورد لوران كاســيلني با روبرت لواندوفسكي در محوطه جريمه آرسنال را پنالتي تشخيص داد بلكه مدافع فرانسوي آرسنال را اخراج كرد. ســيديروپولوس در ابتدا به كاسيلني كارت زرد داد امــا پس از مشــورت با داور پشــت دروازه، مدافع فرانسوي توپچيها را اخراج كرد. با گلي كه لواندوفسكي از روي نقطــه پنالتي زد، آتش بــازي باوارياييها آغاز شــد و آنها آرسنال 10 نفره را در هم كوبيدند.

آرســن ونگر مربي آرســنال در پايان بازي به شــدت از عملكرد داور بازي ابراز نارضايتي كرد. مربي فرانســوي توپچيها گفــت: من واقعاً عصبانيام. قضاوت داور به نظر من كاملاً غيرقابل توضيح و افتضاح بود. به اتفاقي كه افتاد نگاه كنيد. آن مرد پشت خط دروازه يك پنالتي اعلام ميكند و بدتر از آن اين بود كه تشــخيص داد بازيكن ما بايد اخراج ميشــد. از ما انتقادات فراواني

درســت پس از به ثمر رســيدن گل چهارم بايرنمونيخ در ورزشــگاه امارات، يك گــروه كوچك از هواداران آرســنال شروع به سر دادن اين شعار كردند:«فقط يك آرســن ونگر وجــود دارد.» در حالي كــه پيش از بــازي گروه كوچــك اما پر ســروصدا از هواداران معترض آرسنال از هايبوري )ورزشــگاه قديمي آرسنال( به ســمت ورزشــگاه امارات راه افتاده بودند تا به ماندن ونگر اعتراض كنند و خواهان بركناري او شوند، حمايت هواداران از او در داخل ورزشگاه حسي پوزشآميز و حتي از سر ترحم داشت.

البته شعارهاي حمايتآميز از ونگر به تمام هواداران حاضر در ورزشــگاه تسري پيدا نكرد. در عوض اين شــعارها در ســر و صداي گروهــي ديگر از هــواداران كه اســتن كروئنكه، مالك باشگاه را مخاطب قــرار داده بودنــد و شــعار ميدادند «از باشــگاه ما بــرو بيرون» محو شــده بود. هر يك از دو دســته هواداران آرسنال كه خواهد شد اما اين چيزي را درباره ذهنيت من تغيير نميدهد. من فكر ميكنم كه در فوتبال ما بايد با چنين شــرايطي هم كنار بياييم اما اين كار تصميمات اشــتباهي كه گرفته شده را درست نميكند.»

ونگر ادامه داد: «احســاس ميكنم كه تيممان همان عملكرد پر روحيه و باغروري كه ميخواستيم را ارائه كرد. البته داستان بازي پايان بدي داشــت. ما بايرن را تحت فشار قرار داده بوديم و واقعاً بدشانس بوديم چــون در نيمه اول يك خطاي صد در صد پنالتي روي ولكات صورت گرفت. خودتان ميتوانيد در تلويزيــون آن را چك كنيد. خودشان را موفقتر نشان دادند، نميشد در اين موضوع شــك داشــت كه شور و هيجــان در ميــان آنها نشــأت گرفته از خارج زميــن بازي بود نه داخل آن. باعث تأســف بود كه تنها تعداد انگشتشماري از بازيكنــان آرســنال در زميــن بازي با روحيهاي جنگنده بازي ميكردند تا نشان دهند كه آرســنال بزرگتر از آن است كه هر فصل در همين مرحله از ليگ قهرمانان اروپا حذف شود.

آرسنال حالا در هر سه بازي اخيرش برابر بايرن مونيخ با نتيحه 5 بر يك مغلوب در نيمه دوم هم داور، بازي را كشــت. بعد از آن بازي بســيار سخت شــد اما داور به نظر من در اين بازي به ســود بايرن مونيخ ســوت زد. در صحنهاي كه خطاي پنالتي روي لواندوفسكي اعلام شد، نه تنها خطاي پنالتي صــورت نگرفت بلكه او در موقعيت آفســايد بود. از همه بدتــر اينكه به خاطر آن اتفاق ما 10 نفره شــديم كه بازيمان را كامــلاً از بين برد. روي هم رفته من بايد بگويم كه بايرن مونيخ تيم خوبي است اما بعد از اين بازي آنها ميتوانســتند به داور بابــت تصميماتي كــه در نيمه دوم گرفت بگويند متشكريم ». شده است اما اين باشگاه بهعنوان يكي از بزرگتريــن و ثروتمندترين باشــگاههاي انگليس بايد به مراتب بهتر از اين باشــد. كمبودها و ناكاميهاي آرســنال سال به سال در نيك، در دفتر سرمربي و در هيات مديرهاش تكرار ميشــود اما اين شكست كه بــه معناي باخت 10 بــر 2 توپچيها در مجمــوع دو ديــدار رفت و برگشــت مرحله يك هشــتم نهايي ليگ قهرمانان شــد، جوي متفاوت و مقطعي حساس را در تاريخ باشگاه آرســنال شكل داد. بعد از اين همه ناكاميهاي ســالانه )امســال هفتمين ناكامي پياپي آرسنال براي صعود به مرحله يك چهارم نهايي ليگ قهرمانان بود( هواداران ديگر به اندازه كافي از يأس و ناراحتي لبريز شــدهاند. انگشــت اتهام بســياري از آنها به سمت ونگر نشانه رفته و معتقدند كه تاريخ انقضاي مربيگري اين مرد فرانســوي در آرسنال بعد از 21 سال حضور در اين تيم به پايان رســيده است اما كروئنكه هم حالا دارد خشم هواداراني كه بيشترين پول را براي خريد گرانترين بليتهــاي ورود به ورزشــگاه در فوتبال انگليس ميپردازند را حس ميكند.

هواداران آرســنال پــول ميدهند تا بازيها و پيروزي آرســنال را تماشا كنند امــا تنها چيزي كــه از مديــران اجرايي كروئنكه ميشــنوند اين است كه باشگاه هر ســال چقدر درآمد داشــته است. آنها ميخواهند بشــنوند كه آرســنال آنقدر قوي و جذاب شده اســت كه وقتي براي خريد يك بازيكن با تيمهايي مانند سيتي، چلســي و منچســتريونايتد وارد رقابــت ميشــود، صد در صد پيروز ميشــود و هيچ يك از ستارههايش از جمله الكسيس ســانچس هــوس نميكننــد ورزشــگاه امارات را براي پيوســتن به ديگر بزرگان فوتبال اروپــا ترك كنند. آنها همچنين از كروئنكــه و ايوان گازيديس، مدير اجرايي باشــگاه ميخواهند كه اقتدار بيشتري در اداره امور باشــگاه نشــان داده و به ونگر و بازيكنانــش اجازه ندهند كه هر ســال به كسب ســهميه ليگ قهرمانان رضايت دهند. آرســنال شايد زماني با همين ونگر جامهاي مهمي ميبــرد و به فينال ليگ قهرمانان رسيد اما تيم فعلي مرد فرانسوي با آن آرسنال ســالهاي 2000 تا 2006 فاصله زيادي دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.