بهيرين:تيم پشت ونگر ايستاده است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

دفاع راســت آرســنال خواهان ابقاي آرســن ونگر براي فصل آينده شد. با وجود شكست تحقيرآميز تيم فوتبال آرسنال برابر بايرن كــه موجي جديد از انتقادات را عليه آرســن ونگر به وجود آورده، هكتور بهيرين همچنان به تواناييهاي سرمربياش ايمان دارد. او گفــت: «تمام اعضاي تيم پشــت مربي هســتند. او آن كسي است كه تيم را به اينجا رســانده و كار گروهي آن را ارتقا داده اســت. در فوتبال گاهي اوقات در اوج هســتيد و گاهي اوقات هم ناكاميهايي را تجربه ميكنيد. آرسنال در حال حاضر دارد روزهاي بدي را سپري ميكند اما ما بايد به خودمان بياييم و كاري بكنيم. با كمك همه اعضاي تيم، ميتوانيم از اين وضعيت خارج شويم. بايد شكستمان برابر بايرنمونيخ را فراموش و روي بــازي بعدي تمركز كنيم. جام حذفي تورنمنتي اســت كه ما معمولاً در آن خــوب نتيجه گرفتهايم. بايد در آنجا عملكرد خوبي ارائه و ســعي كنيم كه فصل را به شيوهاي قابل قبول به پايان برسانيم.»

بازيكن سابق بارسلونا كه سال 2011 به توپچيها پيوست، در پاسخ به اين سوال كه آيا ونگر فصل آينده هم سرمربي آرسنال خواهد بود، تأكيــد كرد: «البته. جواب اين ســوال خيلي واضح اســت، مخصوصاً براي من. او آن كسي بود كه به من فرصت بازي در تركيــب اصلي آرســنال را داد و نقش پررنگي در تبديل شدنم به بازيكني كه الان هستم، ايفا كرد.»

ديلــي ميــل- نماهايــي از زميــن روســتوف. مورينيو با خشــم گفته:«بــاورش ســخت اســت كه قرار اســت مــا در ايــن زمين بــازي كنيــم... البته اگــر بتــوان اســمش را زمين گذاشــت.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.