آنچلوتي: 10 نفره شدن آرسنال كار ما را آسان كرد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

كارلو آنچلوتي مربــي بايرن مونيخ اعتراف كرد كه 10 نفره شــدن آرسنال در دقيقه 54 بازي برابر بايرن مونيخ، كار ميهمان آلماني را براي كسب پيروزي در دور برگشت از مرحله يك هشتم نهايي ليگ قهرمانان اروپا آسان كرده است.

در بــازي كه با پيــروزي 5 بر يك باوارياييهــا و صعود آنها بــا برد 10 بر 2 در مجموع دو بازي رفت و برگشــت خاتمــه يافــت، داور در دقيقــه 54 لوران كاســيلني را اخــراج كرد و يك پنالتــي هم به بايرن داد كــه آن اتفاق جريان بازي كه تا پيش از آن به ســود آرسنال پيش ميرفت، كاملاً تغيير داد. آنچلوتي كــه تيمش از دقيقه 20 تا 54 يك بر صفــر عقب بود، گفت: «تا زماني كه لواندوفســكي پنالتياش را گل كرد، بازي ســختي داشــتيم. ما در پوشش مناطق مختلف ميدان مشكل داشتيم. از نظر دفاعــي خيلي باز بازي ميكرديم و آرسنال هم همانطور كه انتظار ميرفت روي ما فشار سنگيني ميآورد. ما بازي را بايد بهتر از اينهــا كنترل ميكرديم. برخلاف هميشه در اين بازي توپ را به خوبي كنترل نميكرديم.» در شــرايطي شــبيه به بازي رفت كه خروج كاسيلني از تركيب آرســنال به دليل مصدوميت كار توپچيها را ســخت كرد، اين بار هم خــروج او از زمين بازي به دليل دريافت كارت قرمز، آرسنال را به دردسر انداخت. كارلتو ادامه داد: «حفــظ تمركز زماني كه شــما بازي رفت را 5 بر يك بردهايد سخت اســت. ما اما پيش از بازي درباره اين موضوع صحبت كــرده بوديم اما به شيوهاي ناخودآگاه، باز هم اين احساس به شما القا ميشــود كه چون 5 بر يك پيش هســتيد، كار آســانتري داريد». مربي ايتاليايي بايرنمونيخ درباره اينكه تيمش امســال براي فتح ليگ قهرمانان چقدر شانس دارد، گفت: «ما واقعاً تيمي جنگنده داريم اما در ليگ قهرمانان اين توجه به جزييات است كه نتيجه بازيها را تعيين ميكند. امروز ما تحت فشــار قرار گرفتيم اما يــك پنالتي و 10 نفره شدن حريف كارمان را آسان كرد و بعد هم بازي تمام شــد. واقعاً ســخت است بدانيد كــه در آينده چــه اتفاقاتي قرار اســت رخ دهد اما من بــه توانايي تيمم ايمان دارم ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.