سيتي محتملترين مقصد ايسكو در فصل آينده

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

از روزي كــه ايســكو، هافبك اسپانيايي رئال مادريد اعتراف كــرده از آيندهاش در پايــان فصل جــاري اطمينان نــدارد و هــر اتفاقــي ممكن اســت برايش رخ دهد شايعات فراواني دربــاره مقصد بعدي او در صورت ترك كهكشــانيها شــكل گرفته است. جديدترين شــايعه هم چيزي اســت كه نشــريه ميرر دربــاره بازيكن سابق مالاگا منتشر كرده است. اين روزنامه انگليســي نوشــته اســت كه نيمكتنشــينيهاي زيــاد ايســكو را از مانــدن در رئال مادريد نااميــد كرده و او آماده اســت كه در پايان فصل جــاري ســانتياگو برنابئو را به مقصد منچستر ترك كند تا به آبيپوشان آن شهر ملحق شود. پــپ گورايــولا، مربــي منچسترســيتي يكــي از كســاني اســت كــه از قديم ايسكو را تحســين كرده است. منچسترســيتي هم زماني كه مانوئــل پيگرينــي هدايتش را برعهده داشــت بــراي خريد ايســكو تمايل نشان داد. پايان اين فصل امــا بهترين فرصت براي سيتي اســت تا ايسكوي 24 ساله را جذب كند. قرارداد او با رئــال مادريد مــاه ژوئن ســال 2018 به پايان ميرسد و بــه نظر ميرســد كــه اين بازيكــن اســپانيايي قصد دارد به پيشــنهادهايش گوش كند. در حالــي كه به نظر ميرســد منســيتي پروپاقرصتريــن مشتري ايسكو است، خبرهايي درباره تمايل يوونتوس و حتي بارسلونا براي خريد او به گوش ميرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.