ژابي آلونسو: فينال بايرن- رئال بد نيست

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

هافبك اسپانيايي سرخپوشان مونيخي معتقد اســت جدال احتمالي ايــن تيم با كهكشــانيها ميتواند جــدال جذابي در فينال فصل جاري ليگ قهرمانان اروپا باشد.

ژابي آلونســو كه در پيروزي 5 بر يك بايــرن مونيخ برابر آرســنال 90 دقيقه در تركيب باوارياييها بود، اميدوار اســت اين تيم رويارويي زودهنگامي با كهكشانيها و روخيبلانكو نداشته باشد.

ژابي آلونســو كه پيش از پيوســتنش بــه بايــرن مونيخ در فصــل ‪-2013 14‬با رئالمادريــد فاتح ليگ قهرمانان شــد، در پاســخ به پرســش شــبكه راديويي «اوندا سرو» اســپانيا كه «از نظر تو فينال ايدهآل فصل جاري ليگ قهرمانان چيست؟» گفت: «جدال بايرن مونيخ و رئال مادريد در فينال نميتواند بد باشد».

وي افــزود: «به نظــرم رئالمادريد و اتلتيكومادريد قدرتمندترين رقبا هســتند، براي همين هر چه ديرتر در اين مســابقات به آنها بخوريم، بهتر است، البته نميخواهم بارســلونا را از اين فهرست كنار بگذارم اما كار آنها براي صعود به دور بعد واقعاً دشوار است ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.