اهميت مديريتف كسیونيرزمنودشردیرددوران پسانوروز

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

فدراسیون فوتبال نیازمند استراتژي جديدي است، مهدي تاج و همكارانش بعداز گذر از يك شرايط سخت، حالا با موضوع ديگري روبهرو خواهند بود. اينكه سرمربي تیم ملي وعده نزديك شدن به آفريقاييها ميدهد، نشان دهنده آن است كه او تمركزش روي جدايي از تیم ملي كشورمان است و بايد ديد فدراسیون فوتبال چطور با اين قضیه كنار خواهد آمد و آيا ميتواند در اين موضوع هم تعاملي با كيروش رفتار كند. شيطنتهايي هم در اين باره صورت ميگيرد.

از طرف ديگر برخي مصاحبههاي سرمربي تيم ملي كشــورمان و ابراز علاقه او نســبت به اين موضــوع آتش اين گمانه زنيها را شــعله ور ميكرد مثل جايي كــه كيروش گفته بود خودش را يك آفريقايي ميداند و حضور در اين كشور مثل حضور در كشور خودش خواهد بود و البته دعواي مستمر او با مسوولان فدراسيون فوتبال و برخي مربيان ليگ برتر و اعلام اينكه حتي يك زمين 60 متري براي تمرين تيم ملي فوتبال كشــورمان وجود ندارد، نيز به همه اين گمانه زنيها دامن ميزد.

با همه اين حرفهــا اما هيچ گاه كارلوس كــيروش به طور واضح اعــلام نميكرد كه از آفريقاي جنوبي پيشــنهاد جدي دارد و همواره تلاش ميكرد اين مساله را كتمان كند.

هــر چند همين قدر گمانــه زني و ابراز علاقه كيروش به حضور در اين كشــور، در حالي كه با فدراســيون فوتبال كشــورمان قرارداد رســمي داشــت، ميتوانســت بهانه خوبي براي تاج در برخورد با كيروش باشــد امــا فدراســيونيها ظاهراً از ايــن حق خود گذشــتند تا بتوانند اين حاشيهها را مديريت كرده تا آتش روشن شده، گر نگيرد؛ درحالي كه كيروش بدش نميآمد اين مساله حالت بحرانــي به خــود بگيرد. به هر حــال بعداز آخرين پيغامي كه كيروش روز ســه شنبه براي آفريقاييها فرســتاد، همه چيز روشن شــد، او با صراحت اعلام كــرد كه به جهت داشــتن قرارداد با فدراسيون ايران نميتواند به اين تيم ملحق شــود و وعده همكاري در آيندهاي نزديك به آنها داد.

با اين پيغام اولا بايد حق را به رســانههاي آفريقايي جنوبي داد، چرا كه مشــخص شــد ارتباط تنگاتنگي بين مســوولان فدراســيون فوتبــال آفريقــا و كارلوس كــيروش بوده و دوماً باوجود اينكه شــاهد حضور كيروش در كشورمان هستيم و تيم ملي در روزهاي آينده بايد دو بازي حساس را برگزار كند، با وعدهاي كه كــيروش به آفريقاييهــا داده، تمركز اين مربي همچنــان روي جدا شــدن از تيم ملي كشورمان است و اين در شرايطي است كه تيم ملي كشــورمان خيلي زود بايد در رويارويي با حريفان به ميدان برود.

زمــان بازي با قطر و چيــن خيلي زودتر از آنكــه كيروش بتواند از فكر آفريقاي جنوبي بيرون بيايد، فرا خواهد رســيد. حال بايد ديد فدراســيون فوتبال كه در دو ســه مــاه اخير عملكرد خوبي در قبــال برخي گمانه زنيهاي هدفــدار داشــت، در خصــوص ايــن صحبت كيروش و تمركز ايــن مربي بر جدايي از تيم ملي چه رفتاري ميكند.

زمان بازي با قطر و چین خیلي زودتر از آنكه كيروش بتواند از فكر آفريقاي جنوبي بیرون بیايد، فرا خواهد رسید. حال بايد ديد فدراسیون فوتبال كه در دو سه ماه اخیر عملكرد خوبي در قبال برخي گمانه زنيهاي هدفدار داشت، در خصوص اين صحبت كيروش و تمركز اين مربي بر جدايي از تیم ملي چه رفتاري ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.