بازيكنان يونايتد مراقب آزمون باشند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

20 هــزار هوادار تيم فوتبال روســيه از تماشــاي ديدار تيم محبوبشــان برابر منچســتر يونايتد انگليــس در ليگ اروپا با وجود توانمندي مالي براي خريد بليتهاي گرانقيمت محروم شــدند. باشگاه روستوف روســيه در مدت زمان چند ساعته اقدام به فروش دســتي بليتهاي بازي با منچستر يونايتد در گيشــههاي ورزشــگاه شماره 2 المپيك كــرده بود اما نتوانســت نياز تمام هوادارانش را برآورده كند. سرويس رسانهاي باشــگاه روســتوف ضمن ابراز تاسف شديد اعلام كــرد: «با محدوديت تعداد صندلي در ورزشگاه شماره 2 المپيك روستوف مواجه هستيم و متاسفيم كه نتوانستيم نياز تمامي هــواداران جهت خريد بليــت و حضور در ورزشگاه را تامين كنيم .» ظرفيت تماشاگران در ورزشگاه اختصاصي باشگاه روستوف ۱5 هزار و 256 صندلي است اما بيش از ۳5 هزار نفر فقط در ناحيه روستوف درخواست خريد بليت بازي برابر منچستريونايتد را داشتند. اين در حالي است كه باشگاه روستوف حتي تمامي سهميه فروش بليت خود را به مردم ناحيه روســتوف اختصــاص داد و هواداران فوتبال از ديگر نقاط روســيه نميتوانستند اقدام به خريد آن كنند. تيم روستوف امروز در بازي رفت مرحله يكچهارم نهايي ليگ اروپا ميزبان منچستر يونايتد است. ديدار برگشت نيز 26 اسفند در ورزشگاه اولدترافورد برگزار خواهد شد. تيم برنده اين دو بازي به جمع 8 تيم برتر ليگ اروپا راه مييابد.

ديــدار رفــت تیمهاي روستوف روســیه كه سردار آزمــون مليپــوش خوب كشورمان را در اختیار دارد در مقابل منچستريونايتد يكي از برترين تیمهــاي اروپايي امروز برگزار خواهد شد. قبل از اين ديــدار و در حالي كه همه نگاهها به سردار آزمون دوخته شده اســت، سايت باشگاه منچســتريونايتد در گزارشي به تمجید از مهاجم ايراني روســتوف پرداخت. پیش از اين ديدار حســاس سايت منچســتريونايتد با تمجیــد از آزمون نوشــت: «ستاره تیم روستوف سردار آزمون مهاجم ايراني در خط حمله است كه پیشتر در بازي برابر بايــرن مونیخ و اتلتیكو مادريد نیز توانست بدرخشد و گلزني كند. ايــن بازيكن ايراني از تیــم لیورپول نیز پیشنهاد دارد و صحبتهايي درباره اين انتقال شــنیده شده است. بازيكنان يونايتد بايد مراقب ايــن بازيكن در بازي پنجشــنبه شب باشند. اين مهاجم خوب روســتوف ميتوانــد همچنان به گلزني اش ادامه دهد و منچســتر را نیز غافلگیر كند .» ســايت منچســتريونايتد در حالي از ستاره ايراني روستوف تمجید ميكند كه ظاهراً نگراني هم بابت درخشــش اين بازيكن دارد، چرا كه او در ديدارهاي گذشــته تیمش مخصوصاً در برابــر تیمهاي مطرح نشان داده كه ميتواند خطرناك باشد. سردار آزمون مليپوش كشــو ر ما ن ر و ز هــا ي درخشــاني را در لیــگ روسیه سپري مي كنــد و يكــي از مهر ه هــا ي بــا ا ر ز ش تیــم ملي و عصاي دست كيروش به شمار ميرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.