18 ميليارد فدراسيون فوتبال در حبس

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - اکبر منتشلو ‪Akbar Manteshloo‬

به دنبال حواشــي كه بــراي تيم ملي به وجود آمد، فدراســيون فوتبــال و در راس آن رييس فدراســيون فوتبال به خوبي متوجه اين موضوع شــده بود كه برخي خبرهاي منتشــر شــده در رســانههاي كشــور و حتي آفريقاي جنوبي بي جهت نبوده است.

روي هميــن اصــل فدراســيون فوتبال كشــورمان در هفتههاي اخير حســاب شــده عمل كرد و در حالي كه ميتوانست عملكردي غافلگيركننده داشــته باشــد، با صبر و حوصله موضــوع پيش آمــده يا پيش آورده شــده! را مديريت كرد.

حرفهاي زيادي در بــاره گمانه زنيهاي رســانههاي افريقاي جنوبي در خصوص حضور كارلــوس كــيروش روي نيمكت بافانــا بافانا وجود داشت، برخيها معتقد بودند كه موضوع جدي اســت و اين رســانهها با اطلاع از اخبار فدراسيون اين كشور، همواره كيروش را يكي از گزينههاي سرمربيگري آفريقاي جنوبي اعلام ميكردند و برخيها اعتقاد داشتند اين موضوع شايعهاي بيش نيست و صرفاً حدس و گمان اين رسانه هاست و حتي عدهاي بيان ميكردند كه

فيفا و اي اف سي رقمي در حدود 5 ميليون دلار به فدراسيون فوتبال ايران بدهكار هســتند. در صورتي كه اين پول پرداخت شود بخش بزرگي از مشكلات فدراســيون فوتبال رفع خواهد شــد. در حالي كه در چند وقت اخير فدراسيون جهانــي فوتبال حدود يــك ميليون و 700 هزار فرانك از مطالبات فدراســيون فوتبال ايــران را پرداخت كرد اما اين پول تماما در اختيار چند باشــگاهي قرار گرفت كه در جام جهاني اخير نمايندگاني را در تيمهاي ملي داشتند. با اين حال فدراســيون فوتبال هم با توجه به تحريمهايي كه در چند ســال اخير گريبانگير كشــورمان شــده، هنوز موفق به دريافت همه مطالباتش از فيفا نشده است. به گفتــه مهدي تاج، اين مطالبات رقمي در حدود 5 ميليون دلار اســت كه تقريبا معادل ۱8 ميليارد و 500 ميليون دلار ميشود كه بخشي از آن در اختيار اي اف سي و بخشــي هم در اختيار فيفا است. اگر اين رقم در چند ماه آينده به دست فدراســيون فوتبال برسد - كه كار بسيار مشــكلي است - فوتبال ايران ميتواند برنامهريزي بســيار بهتري را براي ادامه راهش در مســير جــام جهاني به انجام برســاند. اين در حالي است كه اكثر كشــورهاي حاضر در جام جهاني پولهاي حضور در اين رقابتها را دريافت كردهاند ولي فدراسيون فوتبال كشورمان هنوز نتوانسته بهرهاي از اين پولها براي پيشرفت فوتبال كشورمان ببرد.

دوشنبه 23 اسفند 1395

استقلال.................................................................. لكوموتيو تاشكند، ساعت ۱۹ بنيادكار ......................................................................... ذوبآهن، ساعت ۱6:۳0

سهشنبه 24 اسفند 1395

استقلال خوزستان........................................................... لخويا قطر، ساعت ۱7 پرسپوليس........................................................................ الريان قطر، ساعت ۱۹

برنامه بازيهاي تيمملي در مقدماتی جام جهانی 2018

پنجشنبه 3 فروردين 1396 قطر............................................................................................... ايران، ساعت ۱8 سهشنبه 8 فروردين 1396 ايران....................................................................................... چين، ساعت سهشنبه 23 خرداد 1396 ايران...................................................................................... ازبكستان، ساعت ۱۹ پنجشنبه 9 شهريور 1396 كرهجنوبي.................................................................................... ايران، ساعت ۱7 سهشنبه 14 شهريور 1396 ايران............................................................................................ سوريه، ساعت ۱8 ۱7:۳0

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.