پيرواني: بازي با آمريكا بهترين بازي ما خواهد بود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

امير حســين پيرواني ســرمربي تيم ملي جوانــان در باره تيمهاي شــركت كننده در جام جهاني زير 20 سال اينطور حرف ميزند: «نتايج بازيهاي مقدماتي نشــان ميدهد كه ســطح كيفي اين بازيها در كره جنوبي بالا خواهد بود. نه فقط به اين خاطر كه 2۴ تيم در بازيها حضور دارند و سهميه قارهها محدود بوده، بلكــه به اين خاطر كه تيمهايي چون برزيل، هلند، نيجريه، كرواسي و... كه تيمهاي بسيار خوبي بودند از صعود به اين بازيها باز مانده اند. در شرايطي كه اين تيمها به جام جهاني راه پيدا نكردهاند ما در كره جنوبي حضور خواهيم داشت و اين جاي خوشحالي و شكر دارد.

اين بازيها يــك فرصت خوب نه فقط براي تيم ملي جوانان بلكه براي فوتبال ايران اســت تا بعد از نزديك به دو دهه استعدادها و توانمنديهاي خود را به رخ بكشد. اين بازي بهترين ويترين براي جوانان ايراني است كه بار ديگر خود را به اروپاييها معرفي كنند.

مــا در همين بازيهــا ميتوانيم معرف ســردار آزمونها و عليرضا جهانبخشهاي جديد به فوتبال ايران باشــيم، چــرا كه من در تركيب تيم خود بازيكنان شايستهاي ميبينم. بازيكناني كه فصل گذشته حضور اثرگذاري در تركيب تيمهاي خود نداشــتند اما الان چه در ليگ برتر و چه در ليگ يك جزو بازيكنان تاثير گذار هستند. »

او در بــاره صعود احتمالي نوجوانان به مرحله يك هشــتم نهايي جام جهاني معتقد اســت: «براي من مهمتر از رســيدن به هدف، تلاش براي رسيدن به هدف است. شايد با نگاه به اسامي تيمها و اينكه از اروپا تيمهايي چون آلمان، فرانســه، انگليس و... در بازيها حاضر هستند و از آمريكاي جنوبي آرژانتين به اين بازيها آمده اين باور را براي ما ســخت كند كه توانمندي صعود را داريم اما استراتژي ما صعود از مرحله گروهي و حضور در مرحله يك هشتم نهايي است و در اين مسير مبارزه خواهيم كرد. اين استراتژي اســت كه من براي خودم و تيمم تعريف كردهام اما نميتوانم منكر شــوم كه مــا ‪5 ۴،‬ ماه زمان را از دســت داديم. بعد از بازيهاي جام ملتها در بحرين اكنون نزديك به 5 ماه است كه دور هم جمع نشدهايم تا بازي تاثيرگذاري انجام دهيم.

البته از اواخر اســفند مــاه براي برپايــي اردوي تداركاتي و انجام سه بازي دوستانه عازم آلمان ميشــويم. قرار شده فدراسيون فوتبال با همكاري باشگاهها از اول ارديبهشــت ماه همه بازيكنان را در اختيار ما بگذارد تا پيش از اعزام به كره جنوبي اردوي 2۱ روزهاي را برگزار كنيم. اگر اين برنامهها محقق شود و باشگاهها با ما همكاري كنند ميتوانيم با اميدواري بيشتري به سمت هدف تعيين شده حركت كنيم. كره جنوبي فرداي روزي كه وارد بحرين شد تمريناتش را آغاز كرد و يك هفته بعد از جام ملتها در بحرين تورنمنتي را برگزار كرد كه ما هم در آن حضور داشــتيم. همانطور كه ميدانيد اســتراتژي ما در جام ملتها در بحرين صعود به جام جهاني بود.

به همين خاطر ارائه گر بازيهاي تهاجمي بوديم اما اكنون استراتژي ما تغيير كرده و براي صعود از مرحله گروهي نيازمنديم بيشــتر در فاز دفاعي موثر بازي كنيم. اين تغيير استراتژي نيازمند برگزاري ديدارهاي تداركاتي اســت. در اين صورت ميتوانيم حرفهاي زيادي براي گفتن داشــته باشيم. در تلاش هســتيم ارديبهشــت ماه در تهران يا يكي از شهرســتانها دو بازي دوســتانه با يكي از تيمهاي خوب برگزار كنيم. دعوتي از غنا داشــتيم كه هنوز به ما پاســخ نداده است. من در سفر به كره جنوبي براي شركت در مراسم قرعه كشي به نمايندگي از فدراسيون فوتبال تلاش خواهم كرد با تيمهاي حاضر در اين مراسم براي انجام بازي دوستانه مذاكره كنم.»

پيرواني اشــارهاي هم به همگروهي با تيم ملــي آمريكا دارد: «در صــورت همگروهي با آمريكا قول ميدهم كه بهترين نمايش را داشــته باشيم. آمريكا در رده سني پايه پيشــرفت قابل ملاحظهاي داشته. اين تيم در منطقه كونكاكاف و ماقبل فينال تيم مكزيك را با دو گل شكست داد. ما در مســابقات چين دو گل از مكزيك خــورده بوديم. در صورت همگروهي همه دنيا اين بازي را دنبال ميكنند و ما تلاش خواهيم كرد در اين مسابقه خوب و جوانمردانه فوتبال بازي كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.