عابديني : صدا و سيما هيچ پولي به ما نميدهد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

فدراســيون فوتبال در مصوبــهاي ورود دوربينهــاي تلويزيوني براي ضبط برنامههاي فوتبالــي محتوا محور را به ورزشــگاه ممنوع اعلام كــرد و همين موضوع اين شــائبه را به وجــود آورده اســت كه آيا مســابقات فوتبال پخش مستقيم ميشــود يا نه. امير عابديني، رييس سازمان اقتصادي و بازاريابي فدراسيون فوتبال دربــاره اينكه آيا مســابقات فوتبال از صدا و ســيما پخش خواهد شد، اينطور حرف ميزند: «دوربينهاي ورزشي تنها براي پخش مستقيم بازيها ميتوانند وارد ورزشگاه شوند و به جز اين اجــازه ضبط هيچ تصوير ديگري را ندارنــد. هيچ مانعي براي پخش مســتقيم اين مســابقات وجود ندارد.» رييس ســازمان اقتصادي و بازاريابي فدراسيون فوتبال با گلايه از بد قولي سازمان صدا و سيما ميگويد: «اين بحث مربوط به دو ماه پيش است و آنها قرار بود با ما جلســهاي را برگزار كنند. الان سال تمام شده است و هنوز خبري از جلسهاي با سازمان صدا و ســيما نيســت. صدا و سيما هيچ پولي در ازاي حق پخش تلويزيوني به ما نميدهد و ‪۱۴ ،۱۳‬ برنامه تلويزيوني هم دارند كه از فوتبال محتوا توليد ميكنند. با اين كار باشگاههاي ما از بين ميروند.» او حرفهايش را اينطور ادامه ميدهد : «بعد از بد قولي سازمان صدا و سيما ما هم محتواي فوتبال را به يك شركت خصوصي فروختيــم و از اين پس آنهــا از فوتبال محتوا توليــد ميكنند. دولت ميگويد فوتبال بايد به صورت مستقيم از صدا و سيما پخش شود و ما هم از اين دســتور خارج نميشويم اما سازمان صدا و سيما در ازاي محتواي فوتبال ريالي به ما نميدهد. حتي هر برنامه تلويزيوني يك سامانه هم به راه انداخته اســت. هــر چقدر صبوري كرديم ديديم ســازمان صدا و ســيما به هيچ راهي قايل نيست.» رييس سازمان اقتصادي و بازاريابي فدراسيون معتقد است: «محتوا را ما توليد ميكنيم و براي دريافت پول بايد جلوي سازمان صدا و ســيما دست دراز كنيم. با اين وضعيت باشــگاههاي ما بايد از كجا هزينههاي خود را تامين كنند؟ حقوق تلويزيوني در ايران رعايت نميشــود. حتي مســابقات ليگ يك هم محتواي مربــوط به خود را دارد. با مصوبه جديد فدراســيون از اين پس محتواي فوتبال در اختيار يك شــركت قرار ميگيرد كه با آنها قرارداد بســتهايم.» در صورتي كه اين مصوبه عملي شــود هيچ كدام از برنامههاي فوتبالي تلويزيــون ماننــد «۹0»، «ورزش و مــردم،» «شــبهاي فوتبالي»، بخشهاي خبري و ... نميتوانند از مســابقات فوتبال فيلمبرداري و توليد محتوا كنند. اين چالش از ســالها قبل پيش روي فوتبال كشــورمان بــوده و تاكنون تصميات جدي در اين خصوص گرفته نشــده اســت. صحبتهاي امير عابديني البته تناقض آشــكاري هم با حرفهاي مهدي تاج رييس فدراسيون فوتبال دارد، چرا كه تاج اعلام كرده بود كه 60 درصد هزينههاي فدراسيون فوتبال از حق پخش تلويزيوني تامين ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.