استرالياييها بعد از۲۰ سال درتهران

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم ملي فوتبال اســتراليا و عراق روز سوم فروردين ماه در تهران مقابل هم قرار خواهند گرفت. اين تيمها روزهاي 25 و يا 28 اســفند ماه ۹5 به تهران ميآيند. تيم ملي عــراق كه به دليل مشــكلات داخلي نميتواند در خاك كشــور خود از رقبايش پذيرايي كنــد در طول دور رفت بازيهاي انتخابــي جام جهانــي 20۱8 در تهران از تايلند ميزباني كرد.

عراقيها بــراي دور برگشــت اين مســابقات هم تهــران را بهعنوان محل ميزباني خود انتخاب كردند و ورزشــگاه دستگردي روز سوم فروردين ماه سال ۹6 ميزبان تيمهاي عراق و اســتراليا خواهد بود. اين تيم پيــش از برگزاري اين بازي ديدار دوســتانهاي را بــا تيم ملي فوتبال ايــران برگزار خواهد كرد كــه اين ديدار ســاعت يازده صبح 28 اســفند ماه ۹5 در ورزشــگاه آزادي و پشت درهاي بسته برگزار ميشود. عراقيها سه روز پيش از اين ديدار دوســتانه يعني 25 اسفند در تهران حاضر خواهند شد.

همچنين تيم ملي استراليا كه آخرين بار در ســال 76 و براي ديدار پليآف جام جهاني مقابل ايران در تهران حاضر شــده بود، 28 يا 2۹ اســفند به تهران ميآيد. هر دو تيم عراق و اســتراليا تمرينات خود را تا ديدار ســوم فروردين در ورزشگاه شهداي قدس برگــزار خواهند كرد.ديــدار دو تيم ســاعت ۱6:۳0 در ورزشــگاه دستگردي تهران برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.