مارادونا و آيمار قرعه جوانان را مشخص ميكنند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

آرمانــدو مارادونا و پابلو آيمار دو فوتباليســت برجسته آرژانتيني حضور خواهند داشت و قرعه 2۴ تيم حاضر در مســابقهها مشخص ميشود. مارادونا درباره حضور در اين مراسم گفته است: «احســاس خوبي دارم كه به كره سفر ميكنم و جزيي از اين مســابقهها هســتم. اين اتفاق من را به جايي برميگرداند كه از آنجا شــروع كردم. اولين عنوانم را در ســال ۱۹7۹ با كسب جام قهرماني مســابقههاي كمتر از 20 سال به دســت آوردم. حضور در اين مسابقهها براي هر جواني مهم اســت. ما اميدوار هستيم مارادونا و آيمارهاي آينده را در اين مســابقهها ببينيم». تيم ملي فوتبال ايران نيز آبان ماه ســال جاري توانست با كسب مقام سوم مسابقههاي قهرماني آســيا مجوز حضور در جام جهاني را به دست بياورد و اميرحســين پيرواني بعد از ۱6 ســال هدايت ايران را در اين مسابقات بر عهده خواهد گرفت. همچنين اميد نمازي سرمربي ايراني تيم كمتر از 20 سال آمريكا نيز توانست با قهرماني در رقابتهاي قهرماني كونكاكاف، آمريكا را به اين مســابقهها برســاند و با اين حساب، براي نخستين بار دو سرمربي ايراني در يك مسابقات معتبر فوتبال حضور خواهند داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.