بازيكن مليپوش قطري : هنوز شانس صعود داريم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ديگــو مارادونــا و پابلو آيمار در مراســم قرعهكشي جام جهاني فوتبال كمتر از 20 سال حضور خواهند داشت و قرعه ايران را مشخص ميكنند. قرعهكشــي جام جهانــي فوتبال زير 20 ســال روز 25 اسفند در سوان كره جنوبي برگزار ميشود تا تكليف 2۴ تيم حاضر در اين مسابقهها مشخص شــود. كره جنوبي ميزبان اين مسابقهها است. براي مراسم افتتاحيه ديگو

مصعب خضر، بازيكــن تيم ملي فوتبال قطر درباره بازي هفته اول دور برگشت مرحله نهايي انتخابي جامجهاني 20۱8 روسيه برابر ايــران اينطور حرف ميزنــد: «بازيكنان قطر تمام تلاش خود را خواهند كرد تا نتايج خوبي كسب كنند و انگيزه بسياري براي ديدارهاي باقيمانده دارند. حمايت هواداران در بازي برابر ايران تاثير زيادي روي بازيكنان تيم ملي قطر خواهد داشت و باعث ميشود ما بهترين بازي خود را انجام دهيم. بــا اين كار ميتوانيم هر ۳ امتيــاز بازي با ايران را به دســت آوريم.» او در بــاره ديدار تداركاتــي مقابل آذربايجان معتقد است: «ديدار تداركاتي برابر آذربايجان تجربه و آمادهســازي خوبــي براي قطر پيش از دو بازي پيشرو برابــر تيمهاي ملي ايران و ازبكســتان بهعنوان تيمهاي قدرتمند گروه A مرحله نهايي انتخابــي جامجهاني 20۱8 روسيه اســت.» اسماعيل محمد ديگر بازيكن تيم ملي قطر نيز ميگويد: «بازيكنان تيم ملي فوتبال قطر بهتريــن عملكرد خود را براي به دســت آوردن نتايج خوب حتــي در مواجهه با ايران به نمايــش ميگذارند. هدف از بازي تداركاتي برابر آذربايجان آمادهسازي مطلوب جهت رويارويي با ايران اســت كه پيروزي در آن و كســب هر ۳ امتياز بسيار مهم است. ما هنوز شــانس صعود داريم و به همين خاطر دنبال نتايج خوب در بازيهاي خود برابر ايران و ازبكستان هستيم ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.