مهاجري: روزبه چشمي را ميخواهيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - بهناز مير مطهريان ‪Behnaz Mirmotahharian‬

دو هفتهاي اســت كه پديده نتايج خوبي گرفته.

بله شــكر خدا بــا دو برد توانســتيم وضعيت تيم را بهبود ببخشيم اما همين الان هم از جايگاه مان راضي نيستيم چون پديده اول فصل فكر و هدف بزرگتري داشــت و ما فكر ميكرديم كه حداقل ســهميه آسيايي را كسب كنيم.

پس چه شد كه تا اين اندازه از هدف تان دور افتاديد؟

دلايل مختلفي باعث شــد كه پديده از مسيرش منحرف شود كه نميتوان به طور اختصاصي بــه آن پرداخت اما اگر در مجموع به همــه اتفاقات نگاه كنيم، ميتوان گفت كه هيچكــس آنچه در توانش بوده را انجام نداده و همين موضوع باعث شــده پديده به نتيجه دلخواهش نرسد.

برخلاف ســياه جامــگان خيلي با مشكلات مالي رو به رو نبوديد.

نه شــكر خدا. بازيكنــان پديده زياد درگير مشكلات مالي نبودند و اجازه ندادهاند كه اين مسائل خللي در روند تيم ايجاد كند.

ماجراهاي مربوط به تغيير ناگهاني سرمربي و يكســري اختلافات داخلي باشگاه اما خيلي به پديده ضربه زده.

بله، ما از اين داســتان خيلي متضرر شديم. حتي اگر بخواهيم مثبت نگر باشيم و بگوييم اين اتفاق به بازيكنان شوك وارد كرده اما باز هم ضرر اين اتفاقات براي ما بيشــتر از سودش بوده و باعث شــد بازيكنان در زمينه فني تمركزشان را از دست بدهند.

ماجراي اخراج رضا حقيقي و مهرداد كفشگري چه بود؟

من در جريــان جزييات ايــن اتفاق نيســتم. به هرحــال اين تصميمــي بوده كه سرمربي و باشــگاه گرفته اند. اين دو بازيكن از دوســتان خوب ما هســتند و اميدوارم اگر كادرفني و باشگاه صلاح ميدانند آنها به تيم برگردنــد. در غير اين صورت هرجا هســتند موفق باشند.

هنوز تبعات اين اتفاقها براي پديده وجود دارد؟

خدا را شــكر آرامشــي كه مورد نياز بازيكنان اســت حالا به تيم برگشته و نتيجه اين آرامش و همدلي را ميتوانيد در پيروزي پديده در دو بازي اخيــر ببينيد چون تيم ما هيچ وقت مشــكل فني نداشته و فقط از نبود آرامش و همدلي ضربه خورده.

بــا برگشــتن آرامش هــواداران ميتواننــد منتظــر ادامه ايــن روند پيروزيهاي تيم باشند؟

شــايد بعضيها بردهــاي اخير ما را اتفاقي بدانند اما واقعيت اين اســت كه حتي پيش از ايــن هيچ تيمي نبــوده كه بخواهد قدرتــش را بــه پديــده تحميــل كند چون گلهايي را هم كــه دريافت كرديم، به خاطر تمركز نداشــتن خودمان بوده است. حالا اما همه بازيكنان هم قسم شدهايم كه بتوانيم در بازيهاي باقي مانده برنده باشيم.

خود شــما هم در برههاي نسبت به اوايل فصل خيلي افت داشتيد.

به هرحال تيم به طور كلي دچار افت شــد. ضمن اينكه هر بازيكني ممكن است در يك فصل بالا و پايين داشــته باشد و من هم از اين موضوع مستثني نيستم. چنين مسائلي پيش ميآيد اما مهم اين اســت كه توانستيم خودمان را جمــع و جور كنيم و از آن دوران افت جدا شــويم. حالا همه بازيكنان با تمركز

در بازي قبل گل اول به گســترش فولاد را زديد و ســرآغاز گلهاي بعدي شد.

سانتر خوب يوســفي بود كه توانستم گل بزنم. پســت اصلي من البتــه دفاع چپ است و به همين خاطر وظيفه اصليام گلزني نيســت. در بازي با گسترش فولاد از ابتدا در پست هافبك دفاعي بازي كردم و بعد به دليل مشــكلي كه براي هم تيميام به وجود آمد، به دفاع وســط آمدم. به هرحال براي همه ما مهم برد تيم اســت. اگر نميبرديم، قطعاً يادم نميآمد كه گل زده ام.

بازي كردن شما در چند پست خيلي به رضا مهاجري كمك ميكند.

بله من هم وينگر بازي كردم، هم دفاع. فرقي نميكند چه پســتي باشــم. ما دوست داريم با نتيجه گيري جواب زحمتهاي آقاي مهاجري را بدهــم. چون خيليها از باخت ما خوشحال ميشدند.

به نظر ميرسد پيكان بعد از شكست مقابل صنعت نفت آبادان شرايط مناسبي نداشته باشد.

اتفاقاً با بازيكنــان درباره اين موضوع صحبت كرديم. پيكان مقابل تيمي باخته كه ما در آبادان با 3 گل شكستش داديم. درست اســت كه هر بازي شــرايط خودش را دارد و نميتوان اين مســابقات را با هم مقايسه كرد اما همين موضوع به بازيكنان ما خيلي روحيه داده و اعتمــاد به نفس مان را پيش از بازي با پيكان افزايش داده است.

به طــور كلي پيــكان البته خيلي وقتها معادلات را به هم زده.

بله، همه مــا ميدانيم كه پيكان تيم خوب و پرمهرهاي است. ضمن اينكه تيمهاي آقــاي جلالي هميشــه خوب فوتبــال بازي ميكننــد. ما بايد مقابل پيــكان با تمركز بالا وارد زمين مسابقه شويم. پنجشنبه 12/19/95، هفته بيست و چهارم شانزدهمين دوره ليگ برتر، ورزشگاه يادگار تبريز، ساعت: 15:30 داور: اشكان خورشيدی كمكها: آرمان اسعدی، يعقوب حجتی

رضــا مهاجري ســرمربي پديده مشــهد كه بعد از 2 پيــروزي 3 گله مقابل فيروز كريمي و فراز كمالوند، به تيمش اميدوار شده، در مورد شرايط اين روزهاي تيمش ميگويد: «خدا را شكر توانســتيم بعد از مدتها نفس راحتي بكشيم. من از ابتدا گفته بودم كه اين تيــم بازيكنان خوبي دارد. ما تلاش خود را كرديم و مشاهده كرديد اگر حواشي نباشد، تيم ما به بهترين شكل نتيجه ميگيرد. اين پيروزيها نتيجه كار تيمي اســت. اين حواشي تمام شــدند و تنها چيزي كه براي ما باقي ماند حسرت امتيازهاي از دست رفته است. هنوز ۷ هفته به پايان ليگ مانــده و ما تلاش خــود را براي قرار گرفتن در رتبهاي تك رقمي خواهيم كرد. از ابتدا هدفمان همين بوده و با همين ذهنيت پيش خواهيم رفت».

مهاجري درباره بازي هفته آينده تيمش برابر پيكان ادامه ميدهد : «اين تيم ســرمربي بادانشــي چون مجيد جلالي را روي نيمكت خود دارد. آنها تا به اينجاي فصل تيم خوبي نشــان دادهاند و ما مقابلشــان كار سختي را پيــش رو داريم. آنهــا تنها يك بار در زمين خود شكست خوردهاند و ما سعي ميكنيم شاگردان جلالي را در زمينشــان دو باخته كنيم.» سرمربي پديده مشهد در رابطه با اضافه شدن علي احمدي بــه جمع نفرات تيمش و همچنين مذاكره با روزبه چشــمي ميگويد: «ما عبدا... حسيني را در ۶، ۷ هفته آينده به علت كشيدگي شديد پايــش در اختيار نخواهيم داشــت. احمــدي بازيكن باتجربهاي اســت و مطمئنا به تيم ما كمك خواهد كرد. هنوز با چشمي صحبتي نكردهايم ولي به زودي شرايط او را بررسي خواهيم كرد. به هر حال او شــرايطي دارد كه پس از مذاكرات مشخص ميشود هم ما و هم چشمي ميتوانيم به يكديگر كمك كنيم يا خير».

رضــا مهاجــري دربــاره كار با مديرعامــل جديــد پديــده توضيح ميدهد: «با آقاي كريملوئي جلسات متعددي گذاشتهايم. او آدمي روشن است كه براي كمك به فوتبال مشهد و پديده آمده. ما بايــد به فكر آينده باشيم و از اشــتباهات گذشته درس بگيريم ».

مهاجــري در مــورد برنامههاي تيمش در تعطيلات ميگويد: «اردوي خارج از شــهر يــا كشــور نخواهيم داشت. از 2۷ اسفند تا سوم فروردين تمرين را تعطيل ميكنيم و ســپس بعد از آن با قدرت كار خود را استارت خواهيم زد ».

شايد بعضيها بردهاي اخير ما را اتفاقي بدانند اما واقعيت اين است كه حتي پيش از اين هيچ تيمي نبوده كه بخواهد قدرتش را به پديده تحميل كند چون گلهايي را هم كه دريافت كرديم، به خاطر تمركز نداشتن خودمان بوده است.

پنجشنبه 12/19/95، هفته بيست و چهارم شانزدهمين دوره ليگ برتر، ورزشگاه فولادشهر، ساعت: 17:30 داور: شاهين حاجبابايی كمكها: سجاد طوری، يعقوب سخندان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.