ناصحي: پيكان به تيمي باخته كه ما با 3 گل شكستش داديم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

كاپيتان با تجربه پديدهايها، همان بازيكني اســت كه هميشــه ســربزنگاه از نظر روحي و فني نقش يــك كاپيتان را به خوبي ايفا كرده اســت. حالا بعد از دو برد پديده در بازيهاي ليگ و گلي كه در بازي با گســترش فولاد به ثمر رســانده، در نقش يك بازيكن چند پســته براي بازي با پيكان آماده ميشــود. ناصحي با تأكيد براينكه تيمش از ابتدا هدفي بزرگ مثل كســب سهميه آســيايي را براي خود متصور شــده بود، حالا حداقل به تك رقمي شدن دلخوش كرده اســت. رضا ناصحي با اشاره به مشكلاتي كه مانع رســيدن پديده به اهدافش شــده، درباره اتفاقاتي كه ايــن تيم را در اين فصل درگير خود كــرده بود، توضيح ميدهد. بيشتر بازي ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.