رمضاني: فرض كنيد رفتم داور را بزنم به مايليكهن ارتباطي نداشت

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

عبدالحميد رمضاني مديرعامل باشــگاه نســاجي مازندران كــه در بازي بــا ملوان بندرانزلي مــورد حمله محمــد مايليكهن قرار گرفته بود، در مــورد اتفاقات اين بازي ميگويد: «وقتي يك تيمي ميبازد يكسري اتفاق تحتالشــعاع آن باخت قرار ميگيرد. بــا تمام احترامي كه بــراي مايليكهن قايل هســتم دليل اينكه او به مــن حمله كرد را نميدانم. فرض كنيد اصلا من رفتم كه داور را بزنــم. آيا اين ارتباطي به مايليكهن دارد؟ من به ســمت داور رفتم، به او خستهنباشيد گفتــم و با او دســت دادم و تنها گفتم فيلم بازي را امشــب ببين هم براي خودت خوب اســت و هم براي جامعــه داوري. بعد از اين اتفاق ديدم مايليكهن به ســمت من حمله كرد و من هم چون ســر سفره پدر و مادرم بزرگ شدهام گفتم حرمت او را حفظ كنم. به همين خاطر معركه را ترك كردم ولي بعدها شنيدم كه ظاهرا مايليكهن غش كرده.»

رمضانــي در رابطه با اين درگيري ادامه ميدهــد: «مايليكهن براي مــن به عنوان بازيكن سابق تيم ملي و كاپيتان پرسپوليس محترم اســت و به نظــرم او بايد رفتارش را تغيير بدهد. متأسفانه داوري هم باعث شده بود تا جو اســتاديوم تحريك شــود. از ديد من داور ميدانســت كه چــه كار دارد انجام ميدهــد. او يك اســتاديوم را عليه خودش كرد آن هم اســتاديومي كه بهترين بازيكن تيمش را در اختيار نداشــت. به جاي اينكه مايليكهن برود بعد از باخت تيمش را جمع كند و بازيكنانش را به رختكن ببرد بيدليل به من حمله كرد. مــن تعجب ميكنم مگر شما قاضيالقضاتي؟!»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.