پاشازاده: هرجا ميروم بيپولي میآيد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهدي پاشــازاده ســرمربي آلومينيويم اراك كه با اين تيم نتايج خيلي خوبي گرفت و حتي توانســت در بازي اخير خود، اكســين البرز را شكست دهد، درباره مشــكلات مالي تيمــش ميگويد: «نميدانم چرا اســم من با بيپولي عجين شــده. هركجا ميروم بيپولي زودتر از من به آنجا ميرســد. زمانــي راهآهن بودم و ميگفتم بدتر از اينجا از نظر بيپولي نيســت اما حالا ميگويم صد رحمت به راهآهن. نميدانم چرا در اين مجموعه پولي نيست يا پولي خرج نميكنند. به هرحال ســخت است يك تيم را بدون پول باانگيزه نگه داشت و من اميدوارم مسوولان اين باشگاه به خاطر تيم خودشان هم كه شــده دست به كار شده و هرچه ســريعتر به اين مجموعه پول تزريق كنند. به هرحال ما يك نيمچه اميدي به صعود داريم و اگر پول نرســد همين اميد اندك هم از بين خواهد رفت».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.