فريادشيران: رمضاني سابقه خوبي در فوتبال ندارد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

نــادر فريادشــيران دســتيار محمــد مايليكهن در ملوان بندرانزلي درباره اتفاقات بعد از بازي با نساجي ميگويد: «كجاي دنيا ديدهايد مديرعامل يك باشــگاه پس از پايان بازي به وســط زمين برود، با داور حرف بزند يا به او اعتراض كند؟ از نظر ما، آقاي رمضاني جزو آدمهاي فاسد فوتبال است. من پنج تيم را ســراغ دارم كه او مديرعامل آنها بوده. او حتي زماني كه افراد خاصي در باشگاه ملوان بودهانــد، قائم مقام ملوان هــم بود. رمضاني مگر ســابقه ورزشي دارد كه مديرعامل چند باشــگاه بوده؟ مايليكهن فقــط به رمضاني گفــت تو چه كار داري، كــه پليس و عوامل امنيتي به ميان آمدند. مايليكهن هميشــه از فوتبال سالم حمايت ميكند اما متأسفانه كسي به حرف او گوش نميكند. لابد كميته انضباطي هم تماشــاگران نساجي را محروم ميكند. مشــكل ما اين است كه رمضاني از نظر ما، سابقه خوبي در فوتبال ندارد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.