ذوبآهن چراغ برداشته و جستوجو ميكند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - فرشاد کاس نژاد ‪Farshad Casnejad‬

داستان ذوبآهن را در تصميم اين باشگاه درباره ممنوعيت حضور تماشاگران كه ســپس اصلاح شــد و به ممنوعيت تماشاگران متخلف تبديل شد، بازخواني كنيم. براي اين بازخواني اما برگرديم به پيشترها و به يك مساله كليدي كه دغدغه اصلي مديريت باشگاه ذوبآهن است:

ذوبآهن روي ســكوهاي فولادشهر دو ماجرا را تجربه كرده است، روزهايي باشــكوه با حضور 15 هزار تماشــاگر و روزهــاي تار و تيره با حضور 200 تماشــاگر. روزي كه آخرينبار سعيد آذري به خانه )باشگاه ذوبآهن( برگشــت، در ذهن مديرعامل يك نكته كليديتر و پررنگتر بود، بازگشــت به روزهايي كه ذوبآهن بازيهاي 15 هزار نفري برگزار كنــد، نه بازيهايي در حضور ليدرهــا. ذوبآهن بايد دوباره به دلگرمي بــزرگ اصفهانيها، حاشيهنشــينها، كارگران و خانوادههايشــان كه صاحبان ذوبآهن هستند، تبديل ميشد و اين پروژه بدون موفقيت در نتيجه و بدون سالمسازي فضاي ورزشگاه ممكن نبود.

در اين راه ذوبآهن با چالشهايي مواجه شد. قابل پيش بيني هم بود. هميشــه براي اصلاح ســاختارها از اين چالشها ساخته ميشوند. همين مســاله ذوبآهن را به آن تصميم لجبازانه رســاند، به ممنوعيت حضور تماشاگران در فولادشهر. هدف اما اين بود كه نهيب زده باشد به تماشــاگران واقعياش كه تحت تاثير جوسازيها در ورزشگاه نباشند و البته راهكارهاي قانوني پيدا كند براي ممنوعيت حضور كســاني كه جو ورزشگاه را تخريب ميكنند و فضاي ورزشگاه را مسموم.

ذوبآهن براي اينكــه جمعيت بزرگتــري را در فوتبال اصفهان همــراه خود كند و دوباره يك تيم پرتماشــاگر باشــد، جــز اينكه جو ورزشــگاه را اصلاح كند، چاره ديگري ندارد. پرشمارند تماشاگراني كه همين فضاي مسموم ورزشگاه آنها را از ورزش فراري داده و ذوبآهن را همان باشگاه آرام و بيحاشيه و موفقي ميخواهند كه ورزشگاهش محل گردنكشــي روي سكوها نيست، بلكه محل تماشاي فوتبال و رسيدن به حظ تماشاست، تماشاي سبزها روي چمن سبز فولادشهر.

در ايــن پروژه با ذوبآهن همراهيم، در پايان دادن به خرابكاريها روي ســكوها، در راه دور كردن كســاني كه هميشــه در فوتبال ريشه ميدوانند و هر طرح و ايده آيندهنگرانهاي را به باد ميدهند، دور كردن آنها كه براي مربيان گوسفند قرباني ميكردند و هميشه ميخواهند در تصميمات باشگاه نقشي با محوريت منافع شخصي پيدا كنند.

ذوبآهن اما در ايــن تصميم تازهاش دنبال تماشــاگران خودش ميگردد، اين باشــگاه ميخواهد چراغ بردارد، به ســكوهايش بتاباند و فضاي تيره و تار را روشن كند و تماشاگران قديمياش را دور خود جمع كند و از نسلهاي تازه نيز هر روز به تماشاگرانش بيفزايد. اين بيترديد با ســاختن فرهنگي متفاوت در ورزشگاه مقدور اســت، نه با پا گرفتن گردنكشها.

ذوبآهن با مربي تازهاي كه به فوتبال ايران هديــه داد، هفتههاي باشــكوهي را پشــت ســر گذاشــت، برد و برد و بهترين نتايــج را ثبت كرد، نتايجــي كه هم باعث تحسين ذوبآهن به خاطر نتايج شد و هم باعث تحســين اين باشگاه به خاطر انتخاب مجتبي حسيني. همان مربي اما حالا دچار چالشهايي در نتيجهگيري شــده. واكنش مديريت ذوبآهن چه بايد باشــد؟ اگر جز حمايــت و مراقبت توام از مربياش تصميم ديگري بگيرد، راه را اشتباه نرفته است؟ ذوبآهن اما براي اينكه بهترين تصميــم را بگيــرد و از جايگاه مربي دفاع كند و فضــا را براي موفقيت دوباره او بســازد، انگار فقط نبايد روي كارش متمركز شود، بلكه گرفتار هجمه ديگري هم ميشــود، هجمه آنها كه هميشــه منتظرند تا از آب گلآلود ماهي بگيرند.

ذوبآهن براي اصلاح اين ساختار غلط و براي مقابله با اين هجمه، بهتريــن تصميم را )بــا اصلاح تصميم اول( گرفته اســت، اينكه فضاي ورزشگاه را براي حضور تماشاگران اصيلش آماده كند، از نسلهاي تازه تماشــاگران جوان را مجذوب خود كنــد و حضور گردنكشها و عدهاي كمشــمار اما مزاحم را تاب نياورد و مقابلشان بايستد. چه از اين بهتر؟ در اين مسير مگر ممكن است با ذوبآهن همراه نباشيم؟ جمعه 12/20/95، هفته بيست و چهارم شانزدهمين دوره ليگ برتر، ورزشگاه اختصاصي گسترش، ساعت: 14:30 داور: روحا... شريفی كمكها: حسن ظهيری، مهدی الوندی

درست اســت كه تيم جوان است و مشــكلات مالي زيادي دارد اما سرشار از انگيزه است...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.