نانگ: بهقپطركسيپمووالنيمسدبااينز هيطمكگكندل ميزنم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - سميرا شيرمردي ‪Samira Shirmardi‬

آلويس نانگ اگرچه نيمفصل اول بدون تيم بود اما در استقلال خوزستان خيلي خوب كار كرد و نشان داد هنوز هم ميتواند يكي از بهترينهاي ليگ ايران باشد. نانگ كه قبلا و با تيم فولاد خوزستان سابقه گل زدن به پرسپوليس را دارد، حالا خيلي اميدوار به پيروزي تيمش است و ميخواهد گل بزند تا به استقلال خوزستان در رسيدن به اين هدف كمك كند. مهاجم باتجربه استقلال خوزستان كه از شرايط مالي تيمش ناراحت و ناراضي است، اعتقاد دارد استقلال خوزستان آنقدر همدل و متحد است كه با اين مساله و البته نيروي جواني بازيكنانش ميتواند از سد هر حريفي بگذرد. آلويس نانگ در مورد بازي با پرسپوليس، گل زدن به اين تيم و... صحبت ميكند.

وضعيت تيم اين روزها چطور است؟ آماده بازي با پرسپوليس هستيد؟

)ميخنــدد( وضعيــت تيم كــه كاملا مشــخص است. شرايط ســختي و بدي داريم. تيممان جوان اســت و به خاطر همين جواني ادامه ميدهند وگرنــه هيچ بازيكن و تيمي در اين شرايط كار نميكرد. استقلال خوزستان به ســختي كارش را ادامه ميدهــد و تا الان هم نتايــج خيلي خوبي گرفتيم كه بازخورد و تاثير خوبي روي تيم داشــته. هرچنــد كه وضعيت خوبــي به لحاظ مالي نداريــم اما عليرغم اين شرايط بد، تيم را خوب نگه داشتيم و انشاءا... شرايط بهتري داشته باشيم.

- بله، تيم ما در همه بازيها خيلي انگيزه دارد و با تمام قدرت به ميدان ميرود.

ضمن اينكه بازيكنان باتجربه و خوبي مثل شــما، آرش افشين و... به تيم اضافه شدند...

ما هم كمك ميكنيم. فكر ميكنم نكته مثبت تيم ما اين اســت كــه مثل يك خانواده هســتيم. شــما بايد بياييد و ببينيد تا باورتان شــود. ما خيلي همدل و متحد هستيم. در اين تيم، به جز من، آرش افشــين و ديگر بازيكنان باتجربه، ما مربي خوب و باتجربهاي مثل ماركو داريــم كه خيلي بــه تيم كمك كــرده. حتي پزشــكان تيم كه در اين شــرايط خيلي كمك ميكنند و با وجود مشــكلات زياد هواي تيم را دارند. اميدوارم مشكلات هم حل شود تا شرايط بهتري پيدا كنيم.

امروز بازي سختي مقابل پرسپوليس داريد كه در جدول هم تاثير زيادي دارد...

درســت است ما بازي ســختي مقابل پرسپوليس داريم اما استقلال خوزستان مقابل الفتح و الجزيره هم بازيهاي سختي داشت كه توانست امتيازات خوب و ارزشمند بگيرد، پس بدون شك مقابل پرســپوليس هم ميرويم تا بازي خوبي انجام دهيم. ما ميدانيم پرسپوليس الان بهترين تيم ايران است و خيلي خوب كار ميكند اما ما هم تيم خيلــي خوبي داريم كه انرژي مثبت زيــادي از جوانها دارد. به خاطر همين ميخواهيم يك پيروزي شيرين به دست بياوريم.

پس خيلي اميدوار به پيروزي تيمتان در اين بازي هستي؟

البته كه اميدوارم. فوتبال اســت و هر اتفاقي ممكن است بيفتد. شايد ما ببريم و شايد هم نتيجه ديگري رقم بخورد اما من معتقدم ما ميتوانيم ببريم.

فكر ميكني در ايــن بازي ميتواني گل بزني؟

مهمتريــن چيزي كــه الان به آن فكر ميكنم پيروزي تيم است، نه گل زدن من.

تا الان چند بار به پرســپوليس گل زدي؟ زماني كه در فولاد خوزستان بودم يك بار به پرسپوليس گل زدم. پس الان هم دوست داري آن اتفاق را تكرار كني.

انشــاءا... ، بازي امروز خيلي مهم است. براي همين خيلي دوســت دارم كاري كنم كه تيمم برنده باشد.

اگر گل بزني آن را به چه كسي تقديم ميكني؟

- به دكتر رفيعي پزشــك تيممان. من در امارات هم به او قول دادم گل بزنم و بعد از آن دكتر رفيعي را بغل كردم. اين بار هم ميخواهم همين كار را انجام دهم.

بعد از بازي با پرسپوليس، باز هم بايد به ليگ قهرمانان آســيا برويد و اين بار مقابل لخويا قرار بگيريد. اين بازي آنقدر مهم است كه اعضاي تيمتان معتقدند در صورتي كه پيروزي را به دســت بياوريد، ميتوانيد به صعــود از گروهتان به عنوان تيم اول خيلي اميدوار باشيد...

- درست است اما من به خاطر اينكه امروز بازي خيلــي مهمي مقابل پرســپوليس داريم ترجيــح ميدهم فعلا در مــورد لخويا صحبت نكنم چــون ميخواهم تمام تمركــزم را روي بازي با پرسپوليس بگذارم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.