بيرانوند شايسته شماره يک تيم ملي است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ابراهيم ميرزاپور دروازهبان سابق تيم ملي كشورمان اعتقاد دارد عليرضا بيرانونــد بهترين گزينه بــراي ثابت بــودن در تيــم ملي اســت. ميرزاپور دربــاره عملكــرد دروازهبانهاي ليگ برتر ميگويد: «عملكرد دروازهبانهاي فوتبال ايران نسبت به سالهاي گذشته بهتر بود. اين بچههــا كيفيت بهتري نســبت به گذشته داشــتند. با وجود اينكه مشــكلاتي بود و اشــتباههايي رخ داد اينهــا هم جزو اتفاقات فوتبال است اما به نظرم دروازهبانهاي فوتبال خــوب كار كردنــد. از زماني كه ورود دروازهبانهــاي خارجــي بــه فوتبال ايران ممنوع شــد، بــه گلرهاي جوان بهــا داده شــد و الان دروازهبانهاي خوبــي در تركيــب تيمهــاي ليگ برتري بازي ميكنند. اينها اين روزها دروازهبانهايي مطمئن و قابل اعتماد شــدند كه در تيم ملــي حضور دارند. همــه دروازهبانهاي كنونــي فوتبال ايــران زحمــت زيادي ميكشــند و در خيلــي از بازيها توانســتند خوب كار كننــد و بازيهاي زيــادي را در آوردنــد اما اگــر آمار پرســپوليس را ملاك قــرار دهيم، به اين ميرســيم كه بيرانوند بهتر از سايرين كار كرده. البته مظاهري در ذوبآهن و اخباري در تراكتورســازي هم نشــان دادند، دروازهبانهاي باكيفيتي هستند.»

دروازهبان ســابق تيم ملي درباره اينكــه گفته ميشــود عملكرد خوب بيرانوند به خاطــر مدافعان قدرتمند است، ادامه ميدهد: «با اينكه مدافعان پرســپوليس خــوب كار ميكنند اما بيرانوند هــم نشــان داده دروازهبان خوبي است. او روي سانترها خروجهاي خوبــي دارد و نبايــد ارزشهايش را ناديــده بگيريم. بيرانونــد در خيلي از بازيهــا خوب كار كــرده و اجازه گل زدن به حريف نداده.»

ابراهيــم ميرزاپور دربــاره ثابت بودن بيرانوند در تيــم ملي ميگويد: «او در تيــم ملــي خوب بــازي كرده و در بــازي با ســوريه هم بــه دليل مصدوميــت غايــب بــود. بيترديد ميتواند به تركيــب تيم ملي برگردد و كمــك كند. البته كيروش نشــان داده بــه همــه دروازهبانهــا اعتماد ميكند ولي بيرانوند واقعا در شــرايط كنوني وضعيت خوبــي دارد. بيرانوند همشهري من اســت و چند بار هم با خــودش صحبت كــردم. او علاقهمند است روز به روز پيشرفت كند و راحت اين جايگاهي كه به دســت آورده را از دســت ندهد. من به او گفتم دست از تلاش برندارد و مطمئنا تا چند ســال ميتوانــد گلر يــك تيم ملي باشــد. جايگاهي كه شايستگياش را دارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.