تمرين نكرديم تا مسوولان تكاني بخورند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســيروس پورموســوي ســرمربي اســتقلال خوزســتان كــه ايــن روزها مشــكلات زيــادي دارد، موافــق حضور تيمش در تهران نبود چون بازيكنانش از بيپولي ناراحت هستند و حتي سهشنبه در اعتراض به اين مساله تمرين نكردند. اين اتفاقات باعث شــد تا باز هم استاندار و البتــه مديــركل اداره ورزش و جوانان استان خوزســتان دســت به كار شوند و به تيــم كمك كنند تا آمــاده بازي با پرســپوليس شود. پورموســوي در مورد شرايط فعلي تيمش ميگويد: «اعتصاب كرديم تا شــايد مســوولان خوزستان و اهواز تكاني بخورند به فكر كمك بيفتند. ما در حال حاضر نماينــده كل ايران در ليگ قهرمانان هســتيم. از شــريعتي و حيدري تشكر ميكنم چون تا ديروز اصلا مشخص نبود بخواهيم براي اين بازي به تهران بياييم و بازيكنان شــرايط خوبي نداشتند اما اين دو نفر آمدند با بازيكنان صحبت كردند و از آنها خواســتند تا يك بار ديگر تحمــل كنند تا اين بازي انجام شــود. اميدوارم امروز با يك بازي خوب نمايشگر فوتبال پاك باشيم».

ســرمربي استقلال خوزســتان در رابطــه با اينكه در هر صــورت اگر امروز نتيجه دلخواه به دست نيايد مسائل مالي باعث آن شده؟ توضيح ميدهد: «مطمئن باشيد از اول فصل تا به حالا هيچ چيز را پنهان نكردهام و حالا هم پشــت مسائل مالي پنهان نميشــوم. هر زمان مشكل فني بوده من پذيرفتــهام. بچهها در اين چنــد روزه واقعا تمركز نداشــتند كه از آنها خواستهام فكرشــان را جمع و جور كنند. ما بازي سختي مقابل پرسپوليس خواهيم داشت اما تلاش ميكنيم با توجه به ادامه ليــگ بتوانيم امتياز از اين بازي بزرگ بگيريم ».

پورموســوي دربــاره پرداختيهاي باشــگاه ميگويد : «قراردادها به باشــگاه ارتباط دارد اما واقعيت اين اســت كه 5 ســال از تاسيس باشــگاه ميگذرد و در اين ســالها ما طلبكار نداشــتيم و بعد از قهرماني اين اتفــاق افتاد. دليلش هم اين بود كه تعــدادي از مديران به دليل بازنشســتگي و ديگر مســائل از باشگاه رفتند و آنهايي كه حالا ســر كار هستند به نظر ميرسد فوتبال را دوست نداشتند و نميدانســتند اين فوتبال عشق مردم خوزستان است. از ســويي گروه شركت ملي ورشكســت شــد و كارگرهاي آن 6 ماه حقوق نگرفته بودند. اين مشــكلات اينگونه به وجود آمد. عكس سه ماه پيش من را ببينيد، زمين تا آسمان با حالا فرق دارد چون موي سفيد در موهايم نبود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.