مومني: با سرعت پرسپوليس را شوكه ميكنيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهــدي مومنــي هافبك اســتقلال خوزستان كه انگيزه زيادي براي گل زدن به پرسپوليس دارد، درباره بازي امروز تيمش ميگويد: «فقط با هدف كسب سه امتياز به تهران آمديم. پرســپوليس تيم خوبي است و بايد نقطه قوت آنهــا را پيدا و فلج كنيم تا بتوانيم با ســرعت خوب تيممان به آنها شــوك وارد كنيم و به گل برســيم. ما تيم جوان و يكدلي داريم، اميدوارم بدون اشتباه بازي كنيم و با تمام تلاشمان بتوانيم پيروز شــويم اگرچه كار ســختي است اما شدني اســت. هر تيمــي كمتر اشــتباه كند و از موقعيتهايش خوب استفاده كند ميتواند برنده بازي باشد. البته باز هم تاكيد ميكنم مــا آمدهايم تا ثابت كنيــم تيم ما يك تيم قلدر است و مقابل تيمهاي قدرتمند خوب بازي ميكند ».

مومنــي در مــورد شــارژ شــدن پرسپوليسيها پيش از بازي با نفت و شرايط بد مالي اســتقلال خوزستان ادامه ميدهد: «شــارژ مالي براي هر تيمي ميتواند كمك مالي خوبي باشد اما چه كسي هست كه به فكر تيم باشد. پرسپوليس يك ملت ايران را پشت سر خود دارد و كمكهاي مالي خوبي هم از همه سو به آنها ميشود اما شارژ مالي ما فقــط كمك خانوادههايمــان و حمايت مردم خوزستان است ولي پولي نيست و از ايــن به بعد بايد خودمان به خودمان كمك مالي كنيم. شرايط بسيار سخت شده بود و حتي پول براي خريد تغذيه ندارند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.